Sekos och Arbetsgivarverkets förhandlare är nu klara. Nytt avtal på statliga området har undertecknats.

Seko har tecknat nytt avtal på det statliga området

Seko är nu överens med Arbetsgivarverket om ett nytt avtal på det statliga området (RALS). Avtalet löper över 24 månader, 1 oktober 2023 – 30 september 2025.

Publicerad:

Det nya avtalet följer det så kallade märket och innebär ett löneökningsutrymme på 4,1 procent (år 1) och 3,3 procent, dock lägst 931 kr (år 2). RALS-förhandlingar om lönerna och dess fördelning kommer nu att fortsätta lokalt hos respektive arbetsgivare.

Detta innebär att Arbetsgivarverkets yrkanden om sifferlösa tillsvidareavtal inte finns med i avtalet. Seko har även förhindrat motpartens yrkanden om kraftiga förändringar i arbetstidsvillkoren.

– Vi har lyckats landa i ett nytt avtal där vi har förhindrat flera yrkanden från motparten som, om de hade fått genomslag, hade inneburit stora förändringar och fått konsekvenser för våra medlemmar, säger Helen Thornberg, avtalsansvarig ombudsman på Seko. 

Avtalet innehåller bland annat förbättringar kring Personskadeavtalet, PSA, där det nu är tydliggjort att 100 procent och inget annat ska utgå i ersättning vid personskada. Vidare så har också ersättningen förbättrats vid omlokalisering, om exempelvis en myndighet flyttar.

Övriga villkorsförändringar i avtalet är bland annat:

  • Semestertillägget höjs till 0,49 procent på den fasta lönen och likställs mellan de fackliga organisationerna.
  • Helt nytt är att partner får följa med den som är gravid till mödravårdscentralen vid två tillfällen på betald arbetstid.
  • Ersättning vid smitta är fortsatt 100 procent av lönen, men med den skillnaden att anmälan måste göras till Försäkringskassan och att arbetsgivaren står för mellanskillnaden.
  • Ersättning för läkemedel. Månadsvis kvittohantering skrotas och anställda får i stället ersättning för läkemedel en gång om året genom att lämna in ett intyg som hämtas hos e-hälsomyndigheten eller liknande digital tjänst.
  • Möjlighet att vara ledig upp till 5 dagar för tentamen eller examen är borttagen ur villkorsavtalet. Däremot kan arbetsgivaren fortfarande medge denna ledighet eller så kan exempelvis korttidsstudiestödet används för detta syfte.

Vidare så ska gemensamma arbetsgrupper arbeta vidare med en rad olika frågor, bland annat gällande arbetstidsbestämmelser i AVA (Affärsverksavtal), framtagande av ett krislägesavtal samt ett arbete kopplat till det förändrade säkerhetspolitiska läget i Sverige.

Arbetsmiljöfrågan, som är viktig för Seko, är också prioriterad i det fortsatta, gemensamma arbetet. Partsrådet kommer att finnas kvar och till vissa delar förstärkas, bland annat ska det tas fram en digital BAM-utbildning för det statliga området.

–  En partssammansatt grupp (Sivan) har också fått i uppdrag att bland annat kartlägga behov och ta fram förslag på åtgärder avseende ensamarbete i klientnära miljöer, vilket ligger helt i linje med Sekos yrkanden, säger Helen Thornberg.

Bilagor:

Förhandlingsprotokoll
Ramavtal RALS 2023-2025
Överenskommelse om Partsrådets verksamhet

 

Uppdaterad: