Så här behandlar vi dina personuppgifter

Här samlar vi information om hur vi behandlar medlemmars personuppgifter. Vi värnar om våra medlemmars personliga integritet och arbetar löpande med att säkerställa att dessa hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Dataskyddsreglerna

Sekos verksamhet faller under Dataskyddsförordningens regler (GDPR) och vi strävar efter en hög nivå av skydd för de personuppgifter som vi hanterar. GDPR syftar till att värna om dina personuppgifter och styr vilka behandlingar som får göras med dem. Förbundets ambition är att efterleva dessa regler och säkerställa att vi behandlar personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Dina personuppgifter

En personuppgift är alla uppgifter som direkt eller indirekt pekar ut en person. Till exempel namn, telefonnummer eller en bild på en person.
Kategorier av personuppgifter som behandlas av förbundet är (exempel i parantes):

 • Uppgifter för identifiering (namn, personnummer, medlemsnummer mm),
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer mm)
 • Medlemsuppgifter (tillhörighet region, klubb, klubbsektion, inträdesdatum, medlemskategori)
 • Uppgifter vid förhandlingsärenden
 • Uppgifter om förtroendeuppdrag (tidsperiod, uppdrag, utbildningar)
 • Utbildningar (genomgångna utbildningar, period/år)
 • Bankuppgifter (bank, kontonummer om du väljer autogiro, tex)
 • Uppgifter om anställningsförhållanden (arbetsgivarens namn, organisationsnummer, arbetsplats, lön) Reskontra (inbetalda avgifter, påminnelser, obetalda fakturor)

Vill du kontrollera dina personuppgifter? Du kan själv uppdatera vissa av dina personuppgifter på Mina sidor eller meddela oss om det finns några felaktigheter genom att kontakta förbundet. Våra kontor.

Att vara medlem i ett fackförbund

Medlemskap i fackförening är en känslig personuppgift och ditt medlemskap får inte röjas utanför Seko och dess biträden om det inte finns särskilda skäl. Ett av skälen är att tillämpa det kollektivavtal som vi träffat med din arbetsgivare eller med en arbetsgivarorganisation samt att leverera de medlemsförmåner som ingår i ditt medlemskap.

Som förtroendevald med ett fackligt uppdrag i Seko är det delvis annorlunda. I uppdraget ingår vanligen att vara kontaktperson för medlemmarna och vissa kontaktuppgifter kan därför komma att lämnas ut till medlemmar och arbetsgivare.

När du blir medlem

När du blir medlem i Seko ingår du ett ömsesidigt åtagande med oss, medlemskapet innebär en rad rättigheter och förmåner för dig och du som medlem betalar en avgift och håller dina uppgifter uppdaterade. Detta avtal oss emellan är grunden för att vi får behandla dina medlemsuppgifter.

Avbruten ansökan

Om du påbörjat en medlemsansökan genom att fylla i dina personuppgifter och klickat på knappen "Nästa" men inte slutfört alla steg av din ansökan, finns dina uppgifter kvar i vårt system en kortare tid. Dessa uppgifter hanteras inte för de ändamål som beskrivs ovan utan för att vi vid behov ska kunna kontakta dig för att klargöra om din avsikt är att bli medlem eller inte. Har du fyllt i dina uppgifter men inte klickat på knappen "Nästa" vid första steget, sparas inte dina uppgifter.

Om du fyller i en ansökan men inte fullföljer med betalning eller de kompletteringar vi behöver för att kunna erbjuda dig medlemskap behåller vi dina uppgifter i 3 månader innan de gallras.

Vad använder vi uppgifterna till?

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna erbjuda dig ett så bra medlemskap som möjligt hos Seko. Syftet med verksamheten regleras av våra stadgar. Du hittar dem på seko.se

För att kunna ge dig den service och de förmåner som ingår i medlemskapet krävs att vi behandlar dina personuppgifter. Vi arbetar för att detta alltid ska ske på ett så säkert och ansvarsfullt sätt som möjligt.

Vi använder uppgifterna för att:

 • Administrera ditt medlemskap och dina medlemsavgifter
 • Informera och stödja dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden och din yrkesutveckling
 • Förhandla och representera dig på arbetsplatsen i enlighet med lagar och kollektivavtal
 • Ge dig tillgång till de medlemsförmåner som ingår i medlemskapet
 • Erbjuda fackliga studier
 • Teckna och upprätthålla kollektivavtal och goda villkor inom din bransch och på din arbetsplats

Läs om vad som ingår i medlemskapet på seko.se

Ta del av alla detaljer kring hur dina personuppgifter behandlas, ändamål och laglig grund i vår Dataskyddspolicy.

Kommunikation med medlemmar

Vi kommunicerar med dig på den e-postadress eller de telefonnummer du har registrerade hos oss. Vi rekommenderar dig att ange en privat mejladress hellre än en mejladress som arbetsgivaren tillhandahåller. Du kan själv uppdatera dina personuppgifter på Mina sidor, inloggning Mina sidor,  eller genom att kontakta oss. Våra kontor.

Hur samlar vi in och lämnar ut personuppgifter

De flesta av dina personuppgifter lämnar du själv till oss, men vi uppdaterar också uppgifter mot till exempel folkbokföringsregistret. För att kunna driva dina rättigheter enligt kollektivavtal utbyter vi också information med din arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och liknande organisationer. Förbundet strävar efter att endast samla in den information om dig som behövs för att kunna utföra vårt uppdrag.

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att kunna tillvarata dina rättigheter och administrera ditt medlemskap lämnar förbundet i vissa fall vidare dina personuppgifter till andra organisationer eller leverantörer, där dina personuppgifter skyddas genom regler och biträdesavtal. Biträdesavtalen reglerar hur personuppgifterna får hanteras hos dessa aktörer.

Du lämnar de flesta uppgifterna själv

De personuppgifter vi behandlar inhämtas från dig i samband med medlemsansökan och när du meddelar oss om nya uppgifter eller själv uppdaterar dina uppgifter på Mina sidor. Vi behandlar också de uppgifter du lämnar till oss i samband med förbundets utbildningar eller när vi företräder dig i ett arbetsrättsligt ärende.

Du kan alltid logga in på Mina sidor och kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Där kan du även uppdatera vissa av uppgifterna. Till inloggning Mina sidor

I samarbete med andra organisationer, Sekos personuppgiftsbiträden
Förbundet använder en rad personuppgiftsbiträden för att kunna hantera ditt medlemskap. Till exempel arbetar förbundet för att hålla dina adressuppgifter uppdaterade och använder därför en tjänst som baserar sig på Skatteverkets folkbokföringsregister. Det här är ett exempel på ett personuppgiftsbiträde till Seko som vi använder för att säkerställa att vi har uppdaterad och korrekt information.

Andra kategorier av biträden som får ta del av personuppgifter är till exempel vårt företag för administration FASAB6F, tryckerier, a-kassan, IT-konsulter, LO, utbildningsanordnare, banker och leverantörer av system och medlemsförmåner.

Myndigheter eller annan reglerad verksamhet
När vi är skyldiga enligt lag eller förordningar att lämna ut dina uppgifter gör vi det på ett ordnat sätt med lämplig skyddsnivå. Det kan till exempel vara till Skatteverket eller Statistiska centralbyrån.

Kollektivavtal
Tillämpningen av det kollektivavtal som din arbetsgivare är bunden av innebär också att vi utbyter information med din arbetsgivare och dennes arbetsgivarorganisation. Personuppgifter kan också lämnas till partsgemensamma organisationer. För att kunna tillvarata dina rättigheter i en tvist lämnar vi också personuppgifter vidare, till exempelvis advokatbyråer och domstolar. Kollektivavtalen innehåller också en rad förmåner, till exempel försäkringar där personuppgifter lämnas till försäkringsbolaget för att du ska kunna ta del av förmånerna.

Samtycke
Det kan finnas tillfällen då vi behöver fråga dig om vi får behandla dina personuppgifter på något annat sätt, då ber vi om ett så kallat samtycke. Exempel på sådana situationer kan vara för att marknadsföra ytterligare förmåner eller om vi behöver hantera dina kostönskemål i samband med utbildning eller konferens. Ett samtycke kan du återkalla när du önskar.
Förbundet kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part.


Hur vi hanterar personuppgifter

Personuppgifterna behandlas av anställda på förbundet, förbundets regioner eller förtroendevalda utsedda av förbundets klubbar, klubbsektioner, bransch- och förhandlingsorganisationer.

Seko strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att dina rättigheter och friheter i enligt dataskyddsförordningen (GDPR) tillvaratas. I de fall Seko använder, eller kommer att använda sig av personuppgiftsbiträde som har säte utanför EU/EES-området, ansvarar Seko för att säkerställa att dessa aktörer kan garantera en säkerhetsnivå avseende dataskydd, motsvarande den som upprätthålls inom EU.

För att säkerställa ett tillräckligt skydd för dina personuppgifter vid överföringar till länder utanför EU/EES, där beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen saknas, har Seko ingått avtal med respektive mottagare av personuppgifter innehållandes standardavtalsklausuler beslutade och godkända av EU-kommissionen, genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914.

Önskar du läsa mer om tredjelandsöverföring och de skyddsåtgärder som kan bli tillämpliga, hänvisar vi dig till Sveriges tillsynsmyndighets (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) hemsida.

Seko vidtar därutöver, i de fall då skyddsnivån i mottagarlandet inte kan anses likvärdig med den inom EU/EES, ytterligare skyddsåtgärder såsom exempelvis pseudonymisering, IP-anonymisering och kryptering.

Kompletterande information såsom handlingar avseende sådana åtgärder kan erhållas efter förfrågan till Seko:s dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

Förbundet har en internationell verksamhet och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder och rutiner för denna verksamhet.

 

Medgivande

Som medlem i Seko Sjöfolk har du lämnat ett medgivande att arbetsgivaren får dra din medlemsavgift till Seko, detta enligt följande kollektivavtal, Storasjöavtalet, Färjeavtalet och Skärgårdsavtalet.


Efter avslutat medlemskap

Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ändå behålla vissa av dina personuppgifter framöver. Vilka personuppgifter vi sparar och hur länge beror på varför vi behöver spara dom. Exempel:

 • Vi behöver hantera inbetalningar, påminnelser eller återbetalning av medlemsavgifter
 • Vi behöver ha kvar vissa personuppgifter för att fullgöra de krav i annan lagstiftning, exempelvis bokföringslagen
 • Eventuell preskriptionstid på ärenden som vi drivit för din räkning, för att vi ska kunna fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört
 • Uppgifter om födelseår, lön, geografiskt ort mm sparas i avpersonifierad form för statistiska ändamål
 • Protokoll, tex vid lönerevision
 • Arkiv till exempel protokoll och andra beslutsunderlag i Sekos arkiv samt Arbetarrörelsens arkiv, ARAB
 • Vi vill också kunna informera dig om förändringar i ditt före detta medlemskap, till exempel om du har haft försäkringar under tiden som medlem som du eller efterlevande senare kan göra anspråk på.


Dina rättigheter

Som medlem har du rätt att veta vilken data vi har om dig och hur den används.

Rätten att få information om varför förbundet behandlar mina personuppgifter
Förbundet behandlar dina personuppgifter för att du som medlem ska kunna få hjälp och stöd i arbetsrättsliga frågor, information om lön, tjänster och förmåner. Läs mer om vilka behandlingar som görs under avsnittet "Vad använder vi uppgifterna till"? Se förbundets Dataskyddspolicy för ytterligare detaljer.

 • Rätten att få veta kategorier av personuppgifter som behandlas
  En kategori av personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter, det kan vara adress, mobil och e-post som vi behöver för att komma i kontakt med dig som medlem. Dessauppdateras antingen genom att du meddelar oss dina nya kontaktuppgifter eller med hjälp av ett företag som tillhanda håller den tjänsten. Läs mer under avsnittet "Dina personuppgifter" eller se förbundets Dataskyddspolicy för ytterligare detaljer.
 • Rätten att få veta om mina uppgifter lämnas vidare och i så fall till vem och vart
  Förbundet samarbetar med olika företag för att kunna fullgöra sitt åtagande till dig som medlem och behöver då låta den leverantören hantera vissa personuppgifter. Detta regleras genom att företaget blir ett personuppgiftsbiträde som reglerar hanteringen av personuppgifter. Detta gäller för adressuppdateringar, systemutveckling och support av tekniska och digitala hjälpmedel, tryckerier för pappersfakturor och tidningen, LO med mera. Även andra tillfällen finns då personuppgifter lämnas ut, tex till myndigheter. Läs mer under avsnittet "Hur samlar vi in och lämnar ut personuppgifter"
 • Rätten att få veta hur länge uppgifter lagras
  Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ibland behålla vissa av dina personuppgifter ytterligare en tid. Vilka personuppgifter vi sparar och hur länge beror på varför vi behöver spara dem. De uppgifter vi inte har skäl att behandla gallras.
Läs mer under avsnittet "Efter avslutat medlemskap".
 • Rätten att få rätta felaktiga personuppgifter
  Du kan själv uppdatera vissa av dina personuppgifter på Mina sidor. Vill du istället ha hjälp av oss att rätta felaktigheter eller radera något kan du göra det genom att kontakta förbundet. Våra kontor.

Rätten att invända mot vad som görs med uppgifterna och begära begränsning av vad som görs med personuppgifterna
Många behandlingar vi gör är nödvändiga för ditt medlemskap och går därför inte att stoppa eller begränsa. Om du ber att en sådan behandling stoppas eller begränsas kan vi be dig att antingen tillåta behandlingen eller avsluta medlemskapet.

Detta gäller dock inte alla behandlingar så om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt, till exempel skickar ut förbundstidningen eller lämnar dina personuppgifter vidare till försäkringsbolaget för gruppförsäkring kan du kontakta Förbundet, gdpr@seko.se,  och meddela oss detta.

 •  Rätt till registerutdrag
  Som medlem har du rätt att få veta varifrån uppgifter om dig samlats in, om du inte lämnat dem själv. Du kan ta del av vissa av dina personuppgifter via Mina sidor och du kan begära ett registerutdrag. Begär eventuellt registerutdrag via formulär på Mina sidor, till inloggning Mina sidor.
  • Ska uppgifterna lämnas på papper kan en administrativ avgift tas ut och skickas i så fall till din folkbokföringsadress.
  • Begäran om registerutdrag hanteras löpande och lämnas inom en kalendermånad, om inte utdraget innebär större administration då kan det ta längre tid och vi kontaktar i så fall dig.
  • Du har rätt att göra en förfrågan om registerutdrag en gång per år, vid flera beställningar av registerutdrag under ett kalenderår kan en administrativ tas avgift ut.

 • Rätten att få kännedom om automatiserade beslutsfattande och vad det innebär för den registrerade
  Vi behandlar inte dina personuppgifter i automatiserade beslutsfattande utan det är alltid en handläggare som bekräftar ett medlemskap eller gör kontroller av andra delvis automatiserade processer.

 • Rätten att bli glömd
  Om du valt att avsluta medlemskapet hos Seko så har du enligt rätten att bli glömd rätt att kontakta förbundet och be oss radera alla dina personuppgifter. Om det inte av annan lagstiftning kräver att vi sparar dem (exempelvis bokföringslagen) kan vi genomföra en radering av uppgifter i digitala system/register. Detta hanteras i så fall genom ett avtal med förbundet där villkoren för raderingen regleras. Kontakta gdpr@seko.se för att begära eventuell radering.

 • Dataportabilitet
  Du har rätt att flytta din data från ett företag eller en organisation till en annan. Det kallas portabilitetsprincipen och innebär att du har rätt att få ut en fil i textformat för att kunna flytta med dig de personuppgifter du själv lämnat till oss till annan organisation. I grunden handlar det om att du som medlem fyllt i uppgifter i din medlemsanmälan och du kan hos Förbundet begära att få ut samma uppgifter i enkelt format för att kunna lämna till annan part. Begäran om detta ska lämnas till gdpr@seko.se

 • Rätten att få information om hur personuppgifterna skyddats om de överförts till ett så kallat tredje land eller internationell organisation
  Förbundet undviker överföring till tredje land (enkelt uttryckt utanför EU) i samarbeten med leverantörer och har som villkor i biträdesavtal att detta inte få förekomma hos leverantören eller underkonsulter. Läs mer under avsnittet "Hur vi hanterar personuppgifter".

 • Rätten att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
  Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du även rätt att vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor i Sverige. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) hittar du på: https://www.imy.se/kontakta-oss/

Tänk på att skriftlig kommunikation med Integritetsskyddsmyndigheten 
– e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling och kan komma att diarieföras. (Denna information har hämtats från Integritetsskyddsmyndigheten).


Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor

Hur vi arbetar med GDPR och personuppgifter på Seko
Förbundet är personuppgiftsansvarig och om du har frågor om hur vi arbetar med dataskyddsfrågor eller hanterar dina personuppgifter vänligen kontakta oss, gdpr@seko.se

Begäran om registerutdrag, dataportabilitet , Rättelse , Begränsning av behandling eller invändning mot behandling
Logga in på Mina sidor och fyll i avsett formulär. Till formulär på Mina sidor

Dataskyddsombud
Seko har utsett ett dataskyddsombud som du som registrerad kan kontakta om frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Sekos utsedda dataskyddsombud är:

Tobias Granlund
E-post: dataskydd@fasab6f.se


Integritetsskyddsmyndigheten
Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du även rätt att vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för GDPR i Sverige. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på:
https://www.imy.se/kontakta-oss/

Tänk på att skriftlig kommunikation med Integritetsskyddsmyndigheten – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling och kan komma att diarieföras.

Den här informationen kan komma att uppdateras
Förbundet förbehåller sig rätten att uppdatera den här informationen, eftersom vi regelbundet utvecklar våra rutiner och system. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar kommer att meddelas på denna sida.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: