Remissvar 2015

 • 6f yttrande personalliggare (578 kB)

  Remissvar från Seko 28 maj

  Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare /SKVFS2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer för en byggarbetsplats (SKVFS 2915:Y).

 • Barlastvattenlagen (2009:1165) (296 kB)

  Remissvar från Seko 28 maj

  Enligt internaionell praxis tas ingen avgift för hamnstatskontroller och Seko förväntar sig att Sverige inte bryter mot denna praxis ytterligare. Det framgår inte tydligt av remissen hur eventuella avgifter skall tas ut exempelvis för utländska fartyg i svensk hamn och i så falll storleken på dessa.

 • Elsäkerhet en ledningsfråga (1,36 MB)

  Remissvar från Seko 21 april

  Elektrikerna och Sekos yttrande över Elsäkerhet - en ledningsfråga (SOU 2014:89)
  Svenska elektrikerförbundet (Elektrikerna) och Seko anser att förslagen som utredningen lägger fram till övervägande del är positiva. Det tas flera viktiga steg framåt för att reglera elsäkerheten dock ser förbunden att det i vissa detaljer saknas delar som är av vikt för våra medlemmar och elsäkerheten.

 • En modern reglering av järnvägstransporter (417 kB)

  Remissvar från Seko 14 september

  Yttrande över SOU 2015:9 En modern reglering av järnvägstransporter.

 • Flaggstaters ansvar avtal ECSA och ETF (1,38 MB)

  Sekos remissvar 11 januari

  Sekos yttrande över "Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/54/EU av den 20 november 2013 om vissa flaggstaters ansvar i fråga om efterlevnad och verkställighet av 2006 års konvention om arbete till sjöss.

 • Försvarsmakten i samhället (1,39 MB)

  Sekos remissvar 19 januari

  Sekos yttrande över Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret, SOU 2014:73.

 • Förändringar i förordningar gällande polisen (1,38 MB)

  Sekos remisssvar 16 januari

  Sekos synpunkter över MBA-R ang. förändringar i förordningar gällande polisen.
  Förbundet uppskattar att civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ges ytterligare befogenheter enligt propositionen 2013/14:232. Seko är även positiv till att ändringen av begreppen från polispersonal till polisman nu återger bilinspektörer de behörigheter de haft tidigare.

 • Koll på anläggningen (1,42 MB)

  Sekos remissvar 9 september

  Sekos yttrande över Koll på anläggningen (SOU 2015:42).
  Även om Seko inte helt delar utredarens slutsatser och förslag kan förbundet i mångt och mycket ställa sig bakom problembeskrivningarna som ges. Seko har nedan valt att fokusera på de frågor som förbundet anser vara mest centrala och där vi har en avvikande åsikt.

 • Krav på full sysselsättning i upphandlingar (1,4 MB)

  Sekos remissvar 22 oktober

  Seko välkomnade regeringens beslut att ge Trafikverket i uppdrag att arbeta för ökad sysselsättning i synnerhet för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

 • Marin utrustning (1,34 MB)

  Sekos remissvar 29 september

  Yttrande över promemorian Genomförande av direktivet 2014/90 om marin utrustning.

 • Missbruk av svenska pass (83 kB)

  Sekos remissvar 17 augusti

  Remiss av departementspromemorian Missbruk av svenska pass - Omfattning och åtgärdsförslag (ds 2015:12).
  Seko ställer sig positiv till de förslag på åtgärder som utredningen över missbruket av svenska pass har lagt fram. Dock har förbundet några kommentarer.

 • Statens servicecenter (1,39 MB)

  Sekos remissvar 18 maj 

  Seko anser att inrättandet av Statens Servicecenter överlag är bra. Förbundet anser att myndigheten kan bidra till att den svenska förvaltningen bedrivs mer effektivt.

 • Tonnageskatteutredningen (1,41 MB)

  Remissvar från Seko 17 mars

  Yttrande över SOU 2015:4 Betänkande av Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen.

 • Transporter på inre vattenvägar (1,4 MB)

  Sekos remissvar 17 mars

  Yttrande över Genomförande av direktivet 2014/112/EU om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar.

 • Översyn av skatterättsligt tjänsteställe (1,37 MB)

  Sekos remissvar 15 januari

  I remissunderlaget efterfrågas en bedömning utifrån några exempel om tjänsteställets placering med utgångspunkt i lagstiftning.

Uppdaterad: