Remissvar 2017

 • Yttrande över Cabotage (1,31 MB)

  Remissvar från Seko 5 maj

  Seko har inte upplevt att branschen i stort har haft några problem med dagens cabotagereglering. Förbundet är dock positiva till att det hela ses över och vår förhoppning är att det leder till en förbättring av arbetsvillkor samtidigt som det blir en förenkling av systemet i sin helhet.

 • Yttrande över En svensk flygskatt SOU 2016:83 (898 kB)

  Remissvar från Seko 16 februari

  Seko anser att det är viktigt att minska flygets klimatpåverkan, men är av flera anledningar kritisk mot en flygskatt formulerat på det sättet som föreslås av utredningen.

 • Yttrande över Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket (1,41 MB)

  Remissvar från Seko 25 september

  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tillståndsförordningen (EG) nr 1071/2009 och godsförordnigen (EG nr 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (COM_2017_281_EN_ACTE_f).

 • Yttrande över Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (609 kB)

  Remissvar från Seko 21 november

  Seko har inte fått Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet på remiss, vilket är anmärkningsvärt då Seko representerar en stor majoritet av de som verkar inom det svenska transportsystemet. Förbundets medlemmar återfinns inom alla transportslagen för både person- och godstrafiken.

   

 • Yttrande över försörjning av det militära försvaret SOU 2016:63 (349 kB)

  Remissvar Sekos från Seko 11 januari

  Seko har tagit del av förslagen och har inga invändningar att framföra. Dock vill förbundet lyfta fram vikten av att, i enlighet med förslaget, införa värnplikt igen. Värnplikten bör givetvis omfatta såväl kvinnor som män.

 • Yttrande över Logistik för högre försvarsvberedskap SOU 2016:88 (384 kB)

  Remissvar från Seko 22 februari

  I utredningen lämnas förslag på att verksamhetsområdet förråd, service och verkstäder inom Försvarets materielverk (FMV) förs över till Försvarsmakten

 • Yttrande över nationell likvärdigt innehåll för utbildningar lokförare (441 kB)

  Remissvar från Seko 17 maj

  Förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som leder till lokförare samt villkor för tillträde till dessa utbildningar.

 • Yttrande över Promemoria vinterdäckskrav för tunga fordon (188 kB)

  Remissvar från Seko 21 november

  Seko anser att förändringarna om att samtliga hjul inklusive hjul på eventuella släp ska ha vinterdäck under perioden den 1 december–31 mars när vinterväglag råder är positiva. Förbundet anser att det kommer ha positiva effekter för trafiksäkerheten.

 • Yttrande över Transportstyrelsens förslag om ändrad bemyndigande för vissa offentligrättsliga avgifter N2016/02496SUBT (358 kB)

  Remissvar från Seko 15 mars

  Seko organiserar medlemmar inom järnväg, luft- och sjöfart. Därav gör förbunden sin bedömning utifrån dessa tre transportslag. Överlag ser Seko positivt på förslagen. Det är bra att inga avgiftshöjningar föreslås samt att ackumulerade underskott nollställs.

 • Yttrrande över Sjöfart (279 kB)

  Remissvar från Seko 25 september

  Sekos yttrande över Remiss av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmånna råd (2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal och Transportstyrelsens föreskrifter (2012:67) om vakthållning.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten