Remissvar 2018

 • Yttrande över European Maritime Single Window environment (1,77 MB)

  Remissvar från Seko 4 juni

  Det finns en administrativ börda inom sjöfarten som generellt sett utgör ett arbetsmiljöproblem. Sjöfarten berörs av många system och lagar som sällan eller aldrig går att kombinera. Därför ser Seko positivt på att underlätta de administrativa bördorna genom ett harmoniserat Singel Window för sjöfarten.

 • Yttrande över Försvarsmaktens logistikförsörjning (1,34 MB)

  Remissvar 27 april 2018

  Seko har tagit del av promemorian gällande den fördjupande översynen av Försvarsmaktens logistikförsörjning i frågan om vidmakthållande och upphandling. Seko instämmer huvudsakligen i de slutsatser som utredaren drar om att Försvarets materielverk bör ha bibehållet ansvaret för vidmakthållande och upphandling i enlighet med den ansvarsfördelning som gäller idag.

 • Yttrande över Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (1,33 MB)

  Remissvar från Seko 28 maj

  Seko instämmer i det remissvar som LO lämnat i ärendet.

 • Yttrande över Promemoria Ökad styrning av myndigheters lokalisering (1,34 MB)

  Remissvar från Seko 25 april

  Seko ställer sig positiva till förslagen i promemorian "Ökad styrning av myndigheters lokalisering". För Seko är det viktigt att hela landet ska leva och att staten ska vara närvarande även på mindre orter. Medborgare ska ha tillgång till statlig service oavsett var de bor.

 • Yttrande över straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (201 kB)

  Remissvar från Seko 19 mars 2018

  Seko är i grunden positiva till de straffrättsliga skärpningar som föreslås och anser att de kan innebära en tydlig signal om att det är allvarliga företeelser. Seko anser vidare att det är centralt att det förstärka straffrättsliga skyddet för samhällsnyttiga funktioner blir mycket vidsträckt.

 • Yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändring i mönstringsförordningen (1,35 MB)

  Remissvar från Seko 7 maj

  Seko ställer sig positiva de föreslagna ändringar i mönstingsförordningen som presenteras framställan från Transportstyrelsen. Vi instämmer med att förändringarna kommer underlätta för både sjömän och redare kopplat till de nya krav som ställs vid införandet av den nya dataskyddförordningen. Seko anser det också positivt att det blir möjligt att registrera de som har samordningsnummer och de som tjänstgör på utländsk flagg.

 • Yttrande över Ökad Styrning av myndigheters lokalisering (397 kB)

  Remissvar från Seko 25 april

  Seko ställer sig postivt till förslagen i promemorian "Ökad Styrning av myndigheters lokalisering". För Seko är det viktigt att hela landet ska leva och att staten ska vara närvarande även på mindre orter.

 • Yttrande över Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna (3,39 MB)

  Remissvar från Seko 2 februari

  Byggnads och Seko ställer sig bakom LOs remissvar men önskar också för egen del svara på remissen. Yttrandet följer i huvudsak dispositionen i promemorian.

Uppdaterad: