Remissvar 2019

 • Sekos yttrande över ”Promemorian bättre polisutbildning för civilanställda” (188 kB)

  Seko ser positivt på att Polismyndigheten har börjat använda sig av möjligheten att ge andra polisanställda än polismän en polisutbildning för specialister.

  Seko vänder sig i allmänhet mot att begreppet civilanställd genomgående används. Alla inom polismyndigheten är polisanställda, dock är två tredjedelar polismän med specifika behörigheter.

 • Yttrande över arbetsrättsliga krav vid inköp för bolag med statligt ägande (170 kB)
 • Yttrande över Effektiv resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade (98 kB)

  Remissvar från Seko 13 augusti

  Seko ställer sig generellt positiva till de förändringar som föreslås i lagrådsremissen. Det är bra att ändringar i lagen sker för att kunna utnyttja resurser mer effektivt vid transporter av frihetsberövade. Seko ställer sig dock frågande till om dessa förändringar kommer gå att genomföra utan att mer resurser tillsätts. Som det ser ut idag saknar Kriminalvården de ekonomiska ramar som skulle behövas för att behålla den transportorganisation som det beslutades om för några år sedan. Seko delar därför den bedömning som Kriminalvården själva gör om behovet av en omfattade utbyggnad och anpassning av myndighetens transportverksamhet om lagstiftningens möjligheter att lämna över transporter till Kriminalvården ska kunna utnyttjas fullt ut.

 • Sekos yttrande över ”2018 års ändringar av ILOs sjöarbetskonvention (MLC) (182 kB)

  MLC 2006 har gjort sjöfarten till en bättre bransch att arbeta inom sedan den ratificerades. Även om Sverige oftast har betydligt bättre villkor än vad som anges i MLC är det viktigt att vi är med i utvecklingen och uppdaterar MLC när det sker internationellt. Seko har haft god insyn i arbetet med 2018 års ändringar.

Uppdaterad:
Sidansvarig: VU-kansli