Viktigt med systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är viktigt att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA, är tillfredsställande. I OSA-föreskrifterna definieras kränkande särbehandling som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Det kan vara fysiskt eller psykiskt, alltifrån övergrepp till en kränkande kommentar.

Ett sätt att beskriva detta på är om arbetstagaren upplevt handlingen som obehaglig, olustig, obegriplig eller orättvis.

Var observant på signaler
Det gäller att vara observant på signaler och tecken på arbetsplatsen för att uppmärksamma kränkande särbehandling. Det kan handla om att arbetsmiljön präglas av eller att det förekommer:

✓ Jargong som inte alla är bekväma med

✓ Samarbetssvårigheter

✓ Personkonflikter

✓ Sökande efter syndabockar

✓ Tryckt stämning på arbetsplatsen

✓ Hög arbetsbelastning och stress

✓ Hög sjukfrånvaro

✓ Hög personalomsättning

✓ Minskad effektivitet och produktivitet


Förebyggande arbete
Skyddskommittén och skyddsombuden ska bedöma och analysera risker som kan härledas till den organisatoriska arbetsmiljön.

Arbetsgivaren ska ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Dessa rutiner ska vara välkända bland medarbetarna. Av rutinerna ska det framgå:

✓ Vem som tar emot informationen om händelsen eller en anmälan

✓ Vad som händer med informationen eller anmälan

✓ Vad mottagaren ska göra

✓ Vem som får ta del av informationen eller anmälan

✓ Hur den utsatta snabbt kan få hjälp

 

Att tänka på:

  • Kommunicera tydligt vilka som är skyddsombud.
  • Detta ska vara anslaget på arbetsplatsen på sådant ställe att alla anställda kan ta del av informationen
  • Tänk på det eget beteendet vid samverkan.
  • Lyssna, kom med egna idéer och hjälps åt med det vi kommer överens om
  • Var uppmärksam på om vi själva är en del av jargongen och kulturen. Det är viktigt att vi markerar när situationer uppstår i vår närhet och att vi vårdar medlemmars förtroende i de här frågorna
  • Bevaka att policy och handlingsplan följs
  • Gör psykosociala skyddsronder och analysera dem
  • Ha organisatorisk arbetsmiljö som en stående punkt på agendan inför skyddskommittémöten
Uppdaterad: