Fotograf: Michael Erhardsson

Sekos krav för ökad trygghet inom spårtrafikbranschen

Situationen med hot, våld, verbala kränkningar och trakasserier måste få ett slut. Seko har under lång tid påtalat vad som behöver göras för att komma tillrätta med problemen. Nu måste beslutsfattare, huvudmän och arbetsgivare börja lyssna på våra medlemmar.

Seko kräver:

Stopp för ensamarbete
Ensamarbete utgör en grogrund för sexuella trakasserier samt hot och våld. Genom ökad bemanning ombord på tågen skapas en bättre arbetsmiljö och personalen kan känna sig tryggare. Dagens lagstiftning är tydlig och stadgar att det inte ska förekomma ensamarbete om det finns påtaglig risk för hot och våld. Därför måste ensamarbetet ombord på tågen få ett stopp. Minst två ombordanställda ska finnas i varje tågset.

Ökad samverkan mellan tågoperatörer och samhället
Det krävs en ökad samverkan mellan kollektivtrafikmyndigheterna, trafikföretagen och fackföreningar för att hantera hot och våld samt sexuella trakasserier och för att göra trafiken mer attraktiv. En sådan samverkan borde även inkludera Arbetsmiljöverket och Polisen. Tågoperatörerna behöver också ta ett större ansvar och polisanmäla alla brottsliga händelser som sker ombord på tågen.  

Bättre offentlig upphandling
Den offentliga upphandlingen spär på problemen. Det är dags att frångå upphandling på lägsta pris och ställa krav på bemanning ombord. Av såväl arbetsmiljö- som säkerhetsskäl krävs att det ställs krav på att tågseten inom spårtrafiken minst ska ha två ombordanställda.

Utred möjligheten till tillträdesförbud
Situationen för personalen är mycket allvarlig och deras hälsa står på spel. Även om de ombordanställda har rätt att avhysa resenärer som innebär ett hot mot säkerheten kan dessa resenärer ändock återkomma dagen därpå. Seko anser därför att regeringen ska utreda frågan om att utvidga tågoperatörernas och personalens rättigheter så möjligheten ges att utfärda tillträdesförbud mot resenärer som återkommande utgör ett hot mot säkerheten.

Uppdaterad: