Skyddsombud

Där vi har kollektivavtal utser Seko skyddsombud och vi kan på så sätt direkt påverka och stärka arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Skyddsombudet ska medverka i planeringen av förändringar av arbetsmiljön på arbetsplatsen, vaka över arbetsmiljön och i allmänhet föra arbetstagarnas talan i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Seko har utsett cirka 2 800 skyddsombud, 300 huvudskyddsombud samt sex regionala skyddsombud till dessa viktiga uppdrag i våra nio branscher. Skyddsombud och huvudskyddsombud verkar på något av de knappt 2 700 företag har kollektivavtal med. De regionala skyddsombuden ska vaka över arbetsmiljön på företag det inte finns en skyddskommitté. RSO:s viktigaste uppgifter är att se till att det väljs skyddsombud och att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på små företag.

Utöver den lokala organisationen deltar även Seko i LOs förbundsgemensamma arbetsgrupper i arbetsmiljöfrågor. Representationen ser ut som följer;

Miljö- och arbetslivsutskottet (MOA)
Ordinarie: Helené Zallin
Ersättare: Karolina Hansen

Standardisering inom arbetsmiljöområdet (ASTA)
Ordinarie: vakant
Ersättare: Helené Zallin

Kemikaliefrågor (LOKE)
Ordinarie: Helené Zallin
Ersättare: Roger Pettersson

Regionala skyddsombudsverksamheten (RSO-gruppen)
Ordinarie: Helené Zallin
Ersättare: vakant

Sekos centrala kontaktperson för arbetsmiljö är
Helené Zallin, ombudsman
Telefon: 08-791 41 22
E-post: helene.zallin@seko.se

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten