Kongressbeslut

På Sekos kongress som ägde rum 2013 fattades ett antal beslut om hur förbundet ska driva arbetsmiljöfrågorna. Detta finns samlat i programmet ”Starka kollektivavtal” och i punktform ser det ut som följer:

Kongressperiodens arbete ska inriktas på att:

 • Driva arbetsmiljöfrågor ur ett fackligt helhetsperspektiv där jämställdhet, inflytande, arbetsorganisatoriska förändringar, arbetstidsförläggning, utbildningsfrågor liksom inte minst en tillräcklig bemanning betraktas som viktiga delar i en god arbetsmiljö.
 • Arbetsmiljö, arbetsredskap och hjälpmedel skall anpassas utifrån individernas olika fysiska och psykiska förutsättningar för att passa både kvinnor och män.
 • Utveckla samverkansformerna till förmån för prioritering av arbetsmiljöfrågorna.
 • Lyfta fram och stärka skyddsombudens ställning på arbetsplatsen genom kompetenshöjning och ett aktivt stöd i arbetet
 • Alla medlemmar skall omfattas av arbetsmiljöavtal. Avtalet skall minst reglera arbetsmiljöutbildning, företagshälsovård och rehabilitering.
 • Ta fram beställarkompetens och utbildning i företagshälsovårdsfrågor.
  Rehabiliteringskompetens kommer att bli en nödvändighet för skyddsombuden.
 • Förbättra arbetsskade- och sjukförsäkringens ersättningsnivåer, innehåll och tillämpning.
 • Arbeta för en mer omfattande Arbetsskadeförsäkring (Trygghet vid Arbetsskada, TFA) med färre staketregler och högre ersättningsnivåer.
 • Driva en utökning av skyddet för personal som utsätts för hot och våld i arbetet till exempel ett förbud mot ensamarbete.
 • Varje medlem som råkar ut för hot eller våld ska få särskild stöd, hjälp och ersättning som står i proportion till den skada man åsamkats.

 


 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten