Fördelning av Sekos lägenheter

Denna policy har fastställts av förbundsstyrelsen under 2017 och gäller tills en ny policy fastställs.

Fastigheter

Förbundet äger ett antal fastigheter. Ägandet utgör en del av de investeringar som ska säkerställa god ekonomisk konfliktberedskap. Fastighetsägandet är ett naturligt inslag i förbundets totala kapitaltillgångar och syftar till en önskad riskspridning i förbundets totala tillgångsexponering.

Per den 1 januari 2018 består förbundets fastighetsägandet av en kontorsfastighet samt fem bostadsfastigheter. Vidare äger förbundet även konferensfastigheten Lastberget och ett antal fritidsstugor i Gullholmen samt är delägare i fastigheten Rönneberga. Samtliga ovannämnda bostadsfastigheter är belägna i centrala Stockholm.

Personalpolitik

Förbundets stora rekryteringsgrupp utgörs främst av den lokala ombudsmanna- och förtroendemannakåren. Inte sällan är personer i den gruppen bosatta utanför Stockholmsområdet. För personer som inte tidigare har varit bosatta i Stockholmsområdet är bostadsmarknaden mycket besvärlig. För att kunna upprätthålla en hög kompetensnivå på förbundskontoret i Stockholm är det nödvändigt att förbundet minskar bostadsmarknadens ingångshinder för ovannämnda rekryteringsgrupp. Av personalpolitiska skäl är det därför viktigt att förbundet kan bidra till ordnade boendeförhållanden för sina nyanställda som flyttar till Stockholm. Planeringschefen och ekonomichefen beslutar gemensamt hur en lägenhet ska fördelas med policyn som styrdokument. Ekonomichefen ansvarar för att en gång om året sammanställa en rapport när det gäller fastighetsbeståndet, bland annat när det gäller eventuella investeringar och hur lägenheterna fördelats internt/externt. Förbundet har två sätt att hantera bostadsfrågan på:

Tidsbegränsade hyreskontrakt
Förbundets insats begränsas till att erbjuda en första etablering på bostadsmarknaden i Stockholmsområdet. Den anställde får därefter själv ordna sitt boende. Förbundets insats består i att erbjuda ett tidsbegränsat hyresavtal om maximalt 23 månader. Detta tidsbegränsade kontrakt kan efter särskilt prövning av Planeringschefen och ekonomichefen förlängas under en kortare period om relevanta skäl föreligger. Förbundet ska vidta åtgärder så att besittningsskydd inte gäller för upplåtelsen.

Tidsbegränsade hyreskontrakt i så kallade övernattningslägenheter
För personer som "veckopendlar", det vill säga har sin permanenta bostad på annan ort, kan förbundet erbjuda en s.k. övernattningslägenhet. Dessa lägenheter ska återlämnas så fort behovet av övernattningslägenhet upphör. Exempelvis skall återlämnande ske när man har avslutat sitt uppdrag eller sin anställning. Förbundet ska vidta åtgärder så att besittningsskydd inte gäller för upplåtelsen.

I samråd med personalchefen ska planeringschefen och ekonomichefen ta ställning till vilka insatser från förbundets sida som är önskvärda när det gäller boendeförhållanden för olika nyanställda som flyttar till Stockholm.

Korttidskontrakt vid särskilda behov

I undantagsfall kan förbundet bistå med en lägenhet för att under en kort period lösa en akut kris. Det kan handla om skilsmässor eller något annat, i huvudsak av social karaktär. Denna möjlighet bygger på att det finns en ledig lägenhet som inte förbundet vid tillfället har annat behov av. Dessa kontrakt skrivs utan besittningsrätt för hyresgästen och får maximalt omfatta en period av 6 månader, utan möjlighet till förlängning.

Fördelning av permanenta bostäder

I det avtal som träffats mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling och Stockholms Fastighetsägareförening har det överenskommits att minst 50 procent av lediga lägenheter ska lämnas till bostadsförmedlingen. Detta är också huvudregeln för förbundet. Planeringschefen och ekonomichefen kan besluta om undantag från denna regel. Skäl för undantag kan föreligga i situationer då förbundet har ett starkt intresse av att bestämma över hur en lägenhet ska upplåtas.

Undantag ska normalt sett vara hänförligt till förbundets intresse av att underlätta rekryteringar. Även andra omständigheter kan i särskilda fall utgöra grund för undantag. Enbart den omständigheten att en redan anställd på förbundskontoret önskar förbättra sin boendesituation utgör inte ett tillräckligt skäl för undantag. Förbundet har som arbetsgivare inte ett allmänt ansvar för anställdas bostadsförsörjning.

Närstående till anställda/förtroendevalda inom förbundet ska inte tillhandahållas en bostad i av förbundet ägd fastighet.

Övernattningslägenheterna får inte regelbundet användas som familjebostäder.

Politiker eller andra makthavare utanför förbundet, vilka behöver hjälp med att ordna bostad i Stockholm, ska inte tillhandahållas bostad i av förbundet ägd fastighet. Motsvarande gäller för anställda/förtroendevalda i andra fackförbund.

Tidigare upplåtna lägenheter och återlämnande

För det fall person, som på grund av anställning eller annan koppling till förbundet, tidigare har fått bostadshyresavtal i av förbundet ägd fastighet utan att upplåtelsen är tidsbegränsad eller utgör en så kallad övernattningslägenhet gäller följande. Då personen avflyttar ska förbundet sträva efter att hyresgästen återlämnar sin lägenhet.

Förbundets strävan utgör dock inte hinder mot att ovannämnda lägenhet används som bytesobjekt inom förbundets fastighetsbestånd på samma sätt som gäller för andra hyresgäster utan anställning eller annan koppling till förbundet.

Strävan utgör inte heller hinder mot att en hyresgäst får behålla lägenheten efter att anställningen eller kopplingen upphört eller att hyresgäst, som utgör partner till avliden person som hade anställning eller koppling till förbundet, får behålla lägenheten. Förbundets strävan skall dock tillämpas när hyresgästen avflyttar från förbundets fastighetsbestånd.

En hyresgäst, som på grund av anställning eller annan koppling till förbundet tidigare har fått bostadshyresavtal i av förbundet ägd fastighet utan att upplåtelsen är tidsbegränsad eller utgör en s.k. övernattningslägenhet, kan inte med juridisk bindande verkan åläggas att vid avflyttning från förbundets fastighetsbestånd återlämna sin lägenhet. Emellertid ska förbundet verka för att moraliskt bindande överenskommelser träffas med dessa hyresgäster.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: