Seko kräver offensiva satsningar på infrastrukturen

Trafikverket har tagit fram ett inriktningsunderlag som ska ligga till grund för kommande infrastrukturproposition. Underlaget har varit ute på remissrunda och Seko har nu skickat in sitt remissvar.

Publicerad:

Det handlar om stora investeringar, som måste bli ännu större. Det är därför särskilt viktigt att de antaganden och prognoser som görs är så nära verkligheten som möjligt och att alla aktörer noga tänker efter vad som skapar bäst långsiktig nytta utifrån sociala, ekonomiska samt klimat- och miljöaspekter.

– Vi vill verkligen uppmana regeringen att fortsätta vara offensiva när det kommer till vår gemensamma infrastruktur, säger Valle Karlsson, ordförande Seko.

Seko beskriver i remissvaret att Trafikverkets analyser måste ta hänsyn till flera faktorer och att tydlighet krävs i frågor om till exempel vilka transportslag som är kloka att investera i. Därför måste balansen mellan investeringarna och regelverken för de olika trafikslagen upprätthållas.

Seko menar exempelvis att det inte duger att bara beskriva att tyngre och längre lastbilar skulle skapa en klimatvist i och med att effektiviteten skulle öka för det enskilda transportslaget. Det transportslaget skulle därmed vinna konkurrensfördelar mot mer miljövänliga transportslag så som järnvägstransporter och sjötransporter

–  Satsningar behövs genom hela transportinfrastrukturen. Nya och uppfräschade vägar, nya banor och mer till underhållet av järnvägen samt långsiktiga satsningar på hur vi ska stärka sjötransporternas roll i trafiksystemet. Det blir ett problem om Trafikverket vill satsa på ökad bärighet i vägnätet utan att beskriva hur det skulle påverka till exempel elektrifiering av vägnätet eller ökade satsningar på järnvägen, fortsätter Valle Karlsson.

– Förutom att vill vi ge Trafikverket lite bakläxa när det kommer till resonemangen om ökad klimatnytta, tycker vi det är otroligt viktigt att vi kommer vidare i frågan kring kompetensförsörjningen. Vi parter i branschen har mycket att bidra med. Jag tror att vi måste vända på varje sten. Till exempel måste vi titta vidare på vad som skapar attraktivitet i yrket. Vi från fackligt håll menar ju att attraktivitet i yrkena bland annat uppstår med en vetskap om att utbildningsinnehållet är enhetligt och gärna att det går att utbilda sig vidare till yrken inom anläggningssektorn. Dessutom måste långsiktigt trygga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö finnas. Frågan är hur väl avregleringen har tillgodosett det, avslutar Valle Karlsson.  

Läs hela Sekos remissvar här

Uppdaterad: