Fotograf: Gunnar Westin

Seko Stockholms inspel till den fackliga valrörelsen 2018

(Antaget av höstmötet 16 november 2017).

Publicerad:

Inledande ord
Seko Stockholm vet att ett välmående, jämlikt och jämställt samhälle i stort förutsätter att människor känner trygghet på sina arbetsplatser. Vi som arbetar kan inte vara utlämnade till arbetsgivares godtycke. Trygghet förutsätter trygga anställningar och ett utökat inflytande över vår arbetssituation.

Dessvärre har utvecklingen i Sverige länge gått i en riktning mot ökad otrygghet. Arbetsgivare kan idag välja mellan ett stort antal otrygga anställningar. Även den som har en tillsvidareanställning kan ställas inför att få sin anställningsgrad sänkt, eller exempelvis bli av med sitt jobb som ett resultat av en omorganisation där trygga anställningar ersätts med otrygga.

Även beträffande samhällsutvecklingen i stort finns oerhört mycket att göra för att motverka den ojämlikhet och de växande klassklyftor som blivit resultatet av många år av högerpolitik. Välfärden behöver utvecklas, samtidigt som klassklyftorna måste motverkas.

Seko Stockholm vill efter valet 2018 se en regering som på allvar står upp för arbetande människors trygghet. Det betyder att stärka ställningen för arbetare på arbetsplatserna, men också att ta itu med de stora behoven av investeringar i välfärd och samhällsservice som alltjämt finns.

Förstärkt arbetsrätt
För att stärka arbetares ställning på arbetsplatserna vill Seko Stockholm se följande förstärkningar i den arbetsrättsliga lagstiftningen:

1. Avskaffa anställningsformen "allmän visstid"
Avskaffa lagen om allmän visstid! Trygga tillsvidareanställningar måste vara norm på den svenska arbetsmarknaden. Alla avsteg från tillsvidareanställning måste vara sakligt motiverade. Människor ska inte år efter år kunna vara anställda på osäkra tidsbegränsade anställningsavtal. Därför måste anställningsformen "allmän visstid" avskaffas. I den mån denna otrygga anställningsform finns kvar kräver vi åtgärder som ytterligare kraftigt begränsar möjligheterna att stapla otrygga anställningsformer på varandra.

2. Skydda anställningsgraden
Lagen om Anställningsskydd (LAS) måste förstärkas så att lagen även skyddar anställningsgraden. Idag skyddas bara själva anställningsformen i händelse av uppsägning. Det betyder att arbetsgivaren måste tillämpa principen om sist in, först ut, och inte godtyckligt och utan grund säga upp personal. Så är inte fallet med anställningsgraden: Idag kan arbetsgivare som så önskar välja att sänka anställningsgraden för sina anställda. Att få sin anställning "hyvlad" från en dag till en annan, dvs tvingas ned från en heltidsanställning till en på deltid, innebär en stor ekonomisk och social otrygghet som är helt oacceptabel.

3. Bemanningsföretagen måste begränsas
Möjligheten att använda bemanningsföretag borde om inte förbjudas, så åtminstone kraftigt begränsas genom förbud mot nyttjandet av dessa för permanenta arbetskraftsbehov, och genom införandet av facklig vetorätt vid inhyrning. Förekomsten av bemanningsföretag har medfört att arbetsgivare kan välja att helt frångå att anställda egen personal. När varje arbetare blir en "tjänst" som den enskilda arbetsgivaren köper in från dag till dag underminerar det möjligheten till trygghet och inflytande. Den enskilde arbetaren, som vet att hen kan bytas ut om arbetsgivaren så behagar, vågar sällan säga från och ställa krav. När arbetsgivare sätter nyttjandet av bemanningspersonal i system drivs tempot upp på arbetsplatserna med katastrofala konsekvenser för arbetsmiljön.

4. Försvara rätten till heltid
Vi tycker att det är dags att rätten till heltid slås fast i lag. Vi vill också se lagstiftning för att komma åt arbetsgivare som utnyttjar mertid för att kringgå heltidsanställning. Den anställde ska ha rätt till den anställningsgrad som motsvarar det faktiska utnyttjandet av arbetskraften, baserat på en begränsad avstämningsperiod.

Rätten till en heltidsanställning handlar om rätten till en dräglig försörjning, inte minst en pension som går att leva på. De ofrivilliga deltidsanställningarnas utbredning på den svenska arbetsmarknaden är ett gissel, och steg måste tas som ökar möjligheten för arbetare att erhålla heltid. Idag kan arbetsgivare låsa fast arbetare i en deltidsanställning, trots att behovet av heltid är uppenbart.

5. Sänkt arbetstid med bibehållen lön
Vi vill se en arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Trots enorma produktivitetsökningar och en enorm vinstutveckling för de rika jobbar vi samma arbetstid idag som för 40 år sedan. Det är hög tid att vi som arbetar ihop vinsterna får ta del av dessa genom sänkt arbetstid med bibehållen lön. Det skulle också förebygga många arbetsmiljöproblem och ge alla mer fritid, tid för återhämtning, mer ork för umgänget med nära och kära och mer tid för samhällsengagemang.

6. Rör inte strejkrätten
Vi kräver att regeringen inte genomför några förändringar i strejk- och konflikträtten som riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden till förmån för arbetsgivarparten. En bibehållen stark konflikträtt är en nyckel för att fackföreningarna ska kunna försvara sina medlemmar.

Samhällspolitiska utmaningar
Vid sidan om arbetsrättsliga förbättringar behövs kraftfulla investeringar för att vi ska kunna lösa de utmaningar som det svenska samhället står inför. Vi behöver en regering som i de samhällspolitiska frågorna vågar ta steg mot att på allvar bryta med den nyliberala marknadsorienterade samhällsutvecklingen. Det handlar också om att här och nu bygga ett Sverige som präglas av sammanhållning och jämlikhet. Detta förutsätter att den regering som kommer till makten ökar satsningarna på vår gemensamma välfärd och infrastruktur, och vinnlägger sig om att vår gemensamma samhällsservice är till för dem som behöver den.

1. Vi vill se kraftfulla offentliga investeringar
På många håll i samhället finns stora behov av offentliga investeringar. Vi vill se en regering som vågar genomföra investeringar på en nivå som medför faktiska förbättringar – och inte bara ser till att nedskärningar i bästa fall kan undvikas, vilket idag är fallet i många delar av landet.

Ett uppenbart exempel är underhållet av järnvägen, där den nuvarande investeringstakten bara nätt och jämnt betyder att läget på järnvägarna inte ytterligare försämras, trots att behovet av investeringar som möjliggör långsiktiga och förebyggande åtgärder är enorma.

Ett annat exempel är sjukvården och omsorgssektorn, som idag drabbas av både personalbrist och nedskärningar som ett resultat av vikande skatteintäkter för skuldtyngda landsting och kommuner.

Ökade investeringar krävs också för att lönerna i den offentliga sektorn ska kunna höjas i takt med den övriga arbetsmarknaden utan att detta leder till försämrad arbetsmiljö och samhällsservice.

2. Begränsa systemet med offentlig upphandling
Det nuvarande systemet med offentlig upphandling av varor och tjänster har drivit på utvecklingen med privatiseringar och avregleringar inom ett flertal av Sekos branscher, liksom i samhället i stort. Många gånger medför systemet med offentlig upphandling otrygghet för de anställda och att samhällsservicen urholkas i takt med att skattepengar tas ut i vinster för att berika ett fåtal. Ett antal välfärdsverksamheter borde överhuvudtaget inte upphandlas, utan det offentliga borde ta ett helhetsansvar för verksamheten. I alla upphandlingar borde kravet på kollektivavtal och personalövertagande vara en självklarhet.

3. Stockholms kollektivtrafik och viktiga samhällsfunktioner i offentlig regi
Situationen i Stockholms läns kollektivtrafik är ett slående exempel där systemet med offentlig upphandling har fallerat. De olika företagens vinstjakt i kombination med upphandlingssystemets utformning – där olika bolag konkurrerar om kontrakten på basis av vem som kan utföra arbetet billigast – leder till att arbetare får betala notan i form av försämringar och uppsägningar. Bara under den senaste mandatperioden har detta bidragit till massuppsägningar av konduktörer på lokalbanorna, och av städare på pendeltågen. Ett annat exempel är Stockholms sophämtning, där det vinnande bolagets strategi – att dumpa renhållningsarbetarnas kollektivavtal – resulterat i massuppsägningar och ett påföljande sopkaos. Seko Stockholm vill att kollektivtrafiken och andra viktiga samhällsfunktioner övertas i offentlig regi och undandras företags vinstjakt – både till förmån för samhällsservicen i stort och för att värna de anställdas trygghet.

I Stockholm vill vi se en landstingsmajoritet som omgående börjar åtgärda bristerna som följt på systemet med offentlig upphandling: Till att börja med borde driften av Roslagsbanan och ansvaret för skärgårdstrafiken återinföras i SL:s egen regi. Men man borde inte stanna där, utan gå vidare och steg för steg säkra en sammanhållen kollektivtrafik i offentlig regi.

4. Värna samhällsuppdraget för de samhällsbärande statliga bolagen
Viktiga funktioner inom samhällets infrastruktur är idag hårt konkurrensutsatta, vilket många gånger medför försämringar både i fråga om samhällsservice och i arbetsmiljön för de anställda. Seko Stockholm vill att stora samhällsbärande bolag som Postnord och SJ i första hand ska ha ett samhällsuppdrag, inte ett vinstuppdrag. Förutsättningarna för dessa bolag att verka på ett för samhället långsiktigt och hållbart vis måste förbättras genom regleringar som stävjar destruktiv konkurrens.

5. Ingen ska dö på jobbet
Idag dör människor på arbetet som en konsekvens av undermålig arbetsmiljö, och antalet har stigit år för år sedan 2015. En stor grupp arbetare dör också av orsaker som är kopplade till bristande arbetsmiljö, utan att det syns i statistiken. Det kan handla om hjärtsjukdomar och självmord p.g.a. psykosocial stress, eller cancersjukdomar som uppkommer som ett resultat av långvarig exponering för dålig arbetsmiljö.

Ökad anställningstrygghet är en viktig grundförutsättning för att förebygga arbetsmiljöproblem: genom ökad trygghet vågar fler ställa krav. Men även skyddsombudens ställning och det statliga tillsynsarbetet måste förstärkas. Den tidigare alliansregeringen skar ned anslagen till Arbetsmiljöverket. Den sittande regeringen har förvisso ökat anslagen vilket stoppat nedskärningarna, men betydligt mer måste göras. Arbetsmiljöverket måste ges medel att öka antalet arbetsmiljöinspektörer för att Sverige ska kunna leva upp till ILO:s (International Labour Organisation) rekommendationer om minst ett skyddsombud per 10 000 arbetstagare. Detta krävs för att verket ska kunna vara ett effektivt stöd för skyddsombuden, och för att öka antalet oanmälda inspektioner.

Vidare måste de regionala skyddsombudens ställning förstärkas, så så att dessa ges tillträde även till arbetsplatser utan kollektivavtal eller där de fackliga organisationerna saknar medlemmar. Priset för att strunta i sitt arbetsmiljöansvar måste också öka: Det måste bli väsentligt dyrare för arbetsgivare som inte säkerställer en god arbetsmiljö för sina anställda.

6. Förstatliga järnvägsunderhållet
Vi vill att den regering som tillsätts efter valet 2018 börjar med att genomföra det socialdemokratiska löftet om att förstatliga underhållet av landets järnvägar. 80 procent av Europas järnvägsförvaltningar utförs i egen regi. Den situation som följt i Sverige efter uppsplittringen av banunderhållet på olika entreprenörer är ohållbar. Förseningar p.g.a. bristande underhåll kostar samhället miljarder varje år. Verksamheten borde återföras till Trafikverket, som ska ha ett renodlat samhällsuppdrag och helhetsansvar.

7. Stoppa vinstjakten i välfärden
Den utförsäljning av sjukhus som tidigare genomförts av Alliansen har urholkat vården och bidragit till färre vårdplatser. Vi anser att en vård för alla borde betyda att sjukhusen ska vara offentligt ägda, och att driften ska vara behovsstyrd.

Satsningar på vård, skola och omsorg måste också kombineras med ett stopp för vinstdrivande bolags möjligheter att göra vinst på våra skattepengar. Det är helt oacceptabelt att skattepengar används till vinster som inte återinvesteras i verksamheten, och i värsta fall hamnar i skatteparadis.

8. Bostad åt alla
Trots ökande byggtakt är bostadsbristen i storstäderna fortsatt mycket stor. Allt för lite av det som byggs är hyresrätter, och det som byggs är många gånger alldeles för dyrt för att vanliga människor ska ha råd. Detta måste förändras. Investeringsstödet till byggandet av hyresrätter behöver höjas. Krav måste formuleras på de privata bostadsbolagen vid marktilldelning: Dessa måste bygga fler hyresrätter. De allmännyttiga bostadsbolagen bör dessutom få ett förtydligat uppdrag att bygga till rimliga priser.

9. Gärna en medalj, men först en rejäl pension!
Många pensionärer i Sverige lever idag med en pensionsersättning som gör att de hamnar under EU:s fattigdomsnivå. Värst utsatta är pensionärer i LO-kollektivets yrkesgrupper, och hårdast drabbade är kvinnor och de som av en eller annan anledning hamnat helt eller delvis utanför arbetsmarknaden under delar av arbetslivet. Gruppen fattigpensionärer kommer framöver att växa drastiskt om inget görs för att stärka upp pensionssystemet.

Pensionssystemet är i dagsläget underfinansierat och mer resurser måste tillföras genom exempelvis ökade arbetsgivaravgifter. Pensionssystemet måste också vara utformat för att kunna hantera den höga privata skuldsättning som följt på bl.a. den avreglerade bostadsmarknaden. Garantipensionsnivån måste höjas för att säkerställa en dräglig tillvaro för de svagaste grupperna i samhället. Premiepensionssystemet, där pensionspengarna används för spekulation på börsen och där en del av dessa hamnar i privata fondförvaltares fickor, borde avskaffas till förmån för ett tryggt pensionssparande.

10. Förbättra förutsättningarna för utbildning, omställning och etablering
Vi vill se goda möjligheter till omskolning, vidareutbildning och etablering. Det är av stor vikt för samhället överhuvudtaget, och inte minst för Sekos medlemmar, som ofta arbetar i branscher som är utsatta för automatiseringens tryck, med de tillhörande minskningarna av personal som behövs för att sköta tidigare arbetsuppgifter. Fortsatta satsningar i form av ett generöst arbetsmarknadsstöd, samt på kostnadsfri utbildning för äldre arbetare som behöver skola om sig är därför viktiga åtgärder för att hantera omställningen.

Vikten av utbyggd utbildning och ett fungerande arbetsmarknadsstöd är också avgörande för en lyckad etablering för många nyanlända. Seko Stockholm kräver även att regeringen återinför rätten till permanent uppehållstillstånd. Detta är viktigt både för att underlätta etablering, men även för att värna våra kollektivavtal, som utmanas av den otrygghet som omgärdar den som lever med tillfälligt uppehållstillstånd.

Vi vill se en röd regering ledd av Socialdemokraterna
Seko Stockholms uttalade målsättning är att vi vill se en röd, socialdemokratiskt ledd regering med ett tydligt mandat att driva socialistisk politik. En socialdemokratisk regering som stöder sig på ett eller flera borgerliga partier är därför ingen väg framåt. Regeringssamarbete och stöd för sin politik måste därför sökas vänsterut. Bara så kan vi lägga grunden till en politik för genomgripande samhällsförändring till förmån för våra medlemmar och samhällets bästa.

Engagera dig tillsammans med oss i valrörelsen
Vi arbetare kan inte överlämna åt andra att bedriva politik åt oss. Politiken måste formuleras utifrån våra intressen – vilket betyder att väcka det politiska samtalet på våra arbetsplatser och påverka politiken att fatta kloka beslut. Det finns många sätt att engagera sig politiskt. Ett sätt är att engagera sig i de partiföreningar för Seko-medlemmar som finns i både Socialdemokraterna och i Vänsterpartiet. Ett annat är att delta i Seko Stockholms valarbete, att hjälpa till i kontakten med våra medlemmar och att genom besök på arbetsplatser uppmuntra till en röst för en röd arbetarvänlig politik efter valet 2018.

Uppdaterad: