För skyddsombud

 Att vara skyddsombud

Som skyddsombud företräder du dina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor. Det som ingår i arbetsmiljön är bland annat att se till att risken för olyckor och ohälsa minimeras. Du har rätt att ta ut den tid under din arbetsdag som uppdraget kräver, och som skyddsombud ska du tex inte få minskad lön eller försämrade arbetsförhållanden för att du utför ditt uppdrag.   

Ska arbetsplatsen flytta till en annan lokal eller möbleras om har du rätt att vara med i planeringen, samt såklart komma med dina synpunkter. Likadant om ni kommer ändra arbetsmetoder, ändra arbetstider permanent eller annan omorganisation på arbetsplatsen. Det du anser är en arbetsmiljöfråga är det också och du ska därmed få vara delaktig.

Du ska bli involverad i det systematiska arbetsmiljöarbetet såsom medverkan under AMG/LAG-möten (lokal arbetsmiljögruppsmöte) med syfte att se över arbetsmiljön varannan månad men om så önskas kan endera part begära oftare, även vid skyddsronden som hålls en gång per år ska du delta. Detta gör du tillsammans med din CAM/närmaste chef.

Systematiskt arbetsmiljöarbetet

En av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetet där arbetsgivaren åläggs att ständigt arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö (ur både ett fysiskt och psykosocialt förhållande) men även att förebygga ohälsa och olycksfall. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. För vår del handlar det först och främst om den dagliga riskbedömningen men också det dagliga samtalet mellan arbetstagare (skyddsombud) och arbetsgivare. Därefter har vi olika samverkanskonstellationer, se organisationsschema här nedan.

Lokala arbetsmiljögruppen – är möten mellan skyddsombud och CAM på utdelningskontoret och ska ske minst varannan månad. Om någon part önskar ha fler ska det genomföras.

Regionala skyddskommittén – är samverkan mellan utsedda ledamöter på arbetsgivaren och arbetstagarens sida. Det finns två regionala skyddskommittéer i företaget. En är för Stockholm och Mälardalen och den andra är för Syd och Väst.
Här ska man prioritera frågor som har betydelse för regionen.
Regionala skyddskommittén träffas fem gånger om året.

Centrala skyddskommittén – är samverkan mellan utsedda ledamöter på arbetsgivaren och arbetstagarens sida. Den centrala skyddskommittén ska handa frågor som har betydelse och/eller är av vikt för hela företaget.
Centrala skyddskommittén träffas tre gånger om året.

Tanken bakom denna organisation är att arbetsmiljöarbetet först och främst ska ske på utdelningskontoret genom regelbundna samverkansmöten. Frågor som inte går att lösa på denna nivå kan skickas till regionala och/eller centrala skyddskommittén.

Läs företagets verksamhetspolicy samt övriga policys som är relaterade till arbetsmiljön, går att finna på företagets intranät.

Granskad: