Kollektivavtal

Det fackliga löftet

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller lägre lön än det vi nu lovat varandra.
Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.”

Ett kollektivavtal (fortsättningsvis KA) kan enligt MBL avse en eller flera individer. Det vanliga är dock att som namnet antyder: KA avser ett kollektiv, t ex arbetarna vid ett företag eller inom en bransch, och att individerna kan komma att gå in och ut ur bilden.
KA åsyftar normalt att reglera löne- och övriga anställnings- villkor för dem som vid varje tidpunkt tillhör kollektivet i fråga.
Vanligen innehåller KA också regler om förhållandet mellan avtalsparterna, t ex regler om uppsägningstid för KA eller om förhandlingar i tvister mellan avtalsparterna.
KA:s regler om arbetstid, lön, övertidsersättning, semester osv, är en del i arbetstagarens anställningsavtal.
KA träffas på olika nivåer, centralt mellan topporganisation- erna, riksavtal mellan förbund, och lokalt mellan företaget och lokal arbetstagarorganisation.

Ursprungligen innehöll KA endast lönetariffer. Det första avtalet var ett verkstadsavtal och kom till år 1905. Allteftersom fackföreningsrörelsen växte utökades också innehållet i KA till att omfatta bestämmelser om arbetstid, skydd för föreningsrätten, förhandlingsordning och fredsplikt m.m.

Vilken funktion har kollektivavtal?
- Reglerar anställningsvillkoren
- Lönepriskartell
- Förhindrar lönekonkurrens

Vilka krav ställs för att ett avtal skall betraktas som ett kollektivavtal?
- 23 § MBL behörig att ingå för organisationen bindande avtal
- justerat protokoll, skilda handlingar

Vilka kan ingå ett kollektivavtal?
- Arbetsgivarorganisation/Arbetstagarorganisation
- Arbetsgivare/Arbetstagarorganisation

Vilka omfattas av ett kollektivavtal?
- Alla anställda i företaget där KA finns

När kollektivavtal gäller är det fredsplikt. Alla stridsåtgärder är olovliga under fredsplikt. Stridsåtgärd under avtalslöst tillstånd är alltid lovlig.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Lars-Åke Persson