Verksamhetsplan

Förbundets verksamhetsplan är en beskrivning av de aktiviteter som vi planerar att genomföra inom de närmaste åren.

Den nu gällande verksamhetsplanen antogs av Sekos kongress i juni 2021 och gäller för 2021–2025

Som ett kompliment till verksamhetsplanen antar förbundsstyrelsen ett antal prioriterade områden för det kommande året.

För 2022 är de prioriterade områdena följande:

Organisera och rekrytera

 • Öka antalet inträden i förbundet – rekrytera 10 000 nya medlemmar
 • Minska antalet utträden ur förbundet
 • Öka medlemsantalet i den grupp som har otrygga anställningar
 • Öka branschbevakningen
 • Stärka förbundets arbetsplatsorganisationer och förtroendevalda

Ett medlemsnära förbund

 • Genomföra medlemsvecka
 • Alla medlemmar ska ha blivit kontaktade av en förtroendevald under året
 • Öka deltagandet på medlemsmöten
 • Det ska vara enkelt att komma i kontakt med en facklig företrädare
 • Öka antalet förtroendevalda i förbundet

Ordning och reda

 • Det ska finnas korrekta och uppdaterade uppgifter till alla förtroendevalda i medlemsregistret
 • Vi ska säkerställa att vi har korrekta inkomstuppgifter för våra medlemmar inrapporterade
 • Vi ska säkerställa att det finns aktuella uppgifter till alla medlemmar och att dessa kontinuerligt uppdateras i medlemsregistret
 • Regioners, klubbars, förhandlings- och branschorganisationers årsredovisningar och verksamhetsberättelser ska årligen gås igenom för att säkerställa att stadgar och policys efterlevs
 • Hitta sätt att mäta organisationsgraden i förbundet

Studier

 • Fler medlemmar ska genomgå medlemsutbildning
 • Fler förtroendevalda ska genomgå LO:s utbildningar
 • Alla förtroendevalda ska ha rätt utbildning för sitt uppdrag
 • Utveckla studieverksamheten så att alla har möjlighet att delta även om man inte kan närvara fysiskt
 • Få fler förtroendevalda och medlemmar att gå facklig-politiska utbildningar

Seko i politiken

 • Få igång det politiska samtalet på arbetsplatserna
 • Få fler medlemmar och förtroendevalda att engagera sig i politiken
 • Få fler medlemmar att rösta
 • Lyfta för medlemmarna viktiga politiska frågor
 • Opinionsbilda i arbetsmiljöfrågor
Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten