Verksamhetsplan

Förbundets verksamhetsplan är en beskrivning av de aktiviteter som vi planerar att genomföra inom de närmaste åren.

Den nu gällande verksamhetsplanen antogs av Sekos kongress i juni 2021 och gäller för 2021–2025

Som ett kompliment till verksamhetsplanen antar förbundsstyrelsen ett antal prioriterade områden för det kommande året.

För 2024 är de prioriterade områdena följande:

Rekrytera fler medlemmar

 • Rekrytera fler medlemmar 2024 än föregående år
 • Öka medlemsantalet i den grupp som har otrygga anställningar och bland arbetstagare med utomnordisk bakgrund
 • Öka branschbevakningen
 • Genomföra medlemsveckan – prioritera arbetsplatser med svag Seko-närvaro
 • Varje nyanställd inom Sekos organisationsområde ska få frågan om medlemskap
 • Identifiera de branscher, arbetsplatser och företag där vi har störst potential att växa
 • 1 000 deltagare vid introduktionsutbildning samt att fler arbetsplats- och branschspecifika introduktionsutbildningar ska genomföras

Behålla fler medlemmar

 • Minska antalet utträden under 2024 jämfört med 2023
 • Varje medlem som ansöker om utträde utan att ha lämnat vårt organisationsområde ska få ett samtal om fördelarna att stanna som medlem
 • Fler klubbar ska genomföra introduktions- och medlems­utbildningar
 • Det ska finnas korrekta och uppdaterade uppgifter till alla förtroendevalda i medlemsregistret 
 • Vi ska säkerställa att vi har korrekta uppgifter om våra medlemmar inrapporterade, alltifrån rätt lön till kontaktuppgifter
 • Hitta sätt att mäta organisationsgraden i förbundet
 • Samla in exempel på fackliga framgångar och kommunicera dessa

Stärka de förtroendevalda och Seko som förbund

 • Öka antalet förtroendevalda i förbundet
 • Fler förtroendevalda ska genomgå LO:s utbildningar
 • Alla förtroendevalda ska ha rätt utbildning för sitt uppdrag
 • Medlem eller förtroendevald som genomgått utbildning ska erbjudas att gå nästa utbildningssteg
 • Öka antalet handledare
 • Att generellt sett öka kunskapen i organisationen i syfte att stärka de delegationer som förhandlar inför kommande avtalsrörelse.
 • Genomföra utbildningsinsatser för förtroendevalda som utses att ingå i en förhandlingsdelegation
 • Alla medlemmar ska få information om vikten av att rösta i EU-valet
Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten