För företag

Kollektivavtal är bindande när ett företag beviljats inträde i en arbetsgivareorganisation som har ett kollektivavtal med Seko, exempelvis Byggföretagen eller Maskinentreprenörerna. Företag som inte ansluter sig till något arbetsgivarförbund och är verksamt inom Sekos Väg och Ban avtalsområden tecknar ett så kallat hängavtal.

Sekos avtalsområde är bland andra arbeten med byggande och underhåll av väg, järnväg, markarbeten. Se även ”Avtalets omfattning” sidan 108 i för Väg- och banavtalet. Seko kräver kollektivavtal från första dagen arbete utförs. Hur skaffar man sig då ett kollektivavtal?

Företag som beviljats inträde i arbetsgivarorganisationer som Byggföretagen eller Maskinentreprenörerna blir automatiskt bundna av kollektivavtal med Seko. Företag som inte ansluter sig till något arbetsgivarförbund och är verksamt inom Sekos Väg och Ban avtalsområden tecknar ett så kallat hängavtal med Seko.

Att teckna hängavtal

Ett hängavtal inom Väg och Ban innebär att parterna förbinder sig att följa avtalen mellan Seko och Byggföretagen. Som underlag för avtalsteckning behövs några dokument tas fram.

Dessa dokument tas fram inför mötet då ett avtal ska tecknas. Skicka gärna handlingarna per post, e-post innan mötet för avtalsteckning:

  • F-skattebevis – ej äldre än en månad
  • Momsregistreringsbevis
  • Registreringsbevis – ej äldre än tre månader
  • Ifyllt Försäkringsunderlag FORA - med beräknad lönesumma
  • Kontaktuppgifter som telefonnummer, adress, e-post där vi kan nå er och boka in en tid för avtalsteckning.

Kontakta en ombudsman på Sekos lokala kontor för tid och plats.

Seko tar ut en serviceavgift för hängavtalsbundna företag. Avgiften ska täcka de kostnader förbundet har för hängavtalen och uppgår till 6,5 procent av aktuellt prisbasbelopp årligen.

Anställa och säga upp

Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren skriftligen informera arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen. Detta kan lämpligen göras på blanketten Anställningsavtal.

Uppsägning och avskedande av arbetstagare skall alltid vara skriftligt. Innan företaget avser att säga upp personal skall han förhandla med facket enligt medbestämmandelagen. Innan besked lämnas till personal med tidsbegränsad anställning skall samråd ske med lokal facklig organisation (MB-grupp). Uppsägning kan göras på blanketten Besked om anställning upphörande eller Besked om anställnings upphörande eller permittering. Kom ihåg att alltid skriva ut ett arbetsgivarintyg, som du hittar på webbsidan arbetsgivarintyg.nu, i samband med sista anställningsdagen, som kan hämtas på www.samorg.org.

Arbetsmiljö

Fjorton arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom byggsektorn – arbetar aktivt tillsammans för sunda och säkra arbetsplatser. Vi arbetar mot en nollvision, dert vill säga. det ska inte inträffa några olyckor eller skador på våra arbetsplatser. Det är dock vad som görs i det enskilda företaget som betyder något. Ta del av broschyren En säker arbetsplats där de viktigare delarna tas upp i ett bra arbetsmiljöarbete.

Om inget skyddsombud finns utsett av Seko på er arbetsplats, ta då kontakt med vårt Regionala skyddsombud i regionen för samverkan i arbetsmiljön på företaget

Branschspecifik arbetsmiljöinformation från Byggföretagen eller dessa branschanpassade checklistor:

Ytterligare nyttig branschspecifik arbetsmiljöinformation finns under Information-Rapporter

Försäkringar enligt kollektivavtalet

Det är en rad försäkringar som gäller genom att kollektivavtalen är tecknade. Information om dessa fås hos AFA försäkring.  Anmälan görs enklast via webben Ta hjälp av Skyddsombudet i företaget eller Regionalt Skyddsombud.

Arbetsplatsanmälan till Seko – innan jobbet drar igång

Enligt kollektivavtalet skall företaget lämna en arbetsplatsanmälan till Seko innan arbetet drar igång på ny arbetsplats. Arbetsplatsanmälan görs lämpligen på blanketten arbetsplatsanmälan.

Innan anlitande av underentreprenör – Informera Seko

Innan en underentreprenör anlitas skall företaget förhandla med lokal facklig organisation enligt Medbestämmandelagen. I kollektivavtalet finns ett alternativ, det är att man gör en kontroll tilltänkt underentreprenör och sedan informerat lokalt fack vilken man tänkt anlita (se sidan 140 Väg och Banavtalet). Kontrollen kan lämpligen göras genom att först tilltänkt underentreprenör fyller i och intygar på blanketten UE2021. Information om tilltänkt underentreprenören kan lämpligen redovisas och skickas till Sekos lokala organisastion blanketten UE förteckning.

Endast Maskinförmedlingscentral kan sättas upp på sådan förteckning, som upptas på av Seko godkänt förmedlingsföretag. Här kan du ladda ner lista över förmedlingsföretag som kan upptagas på UE förteckning.

Traktamente med mera i byggbranschen

Traktamente och resor regleras i kollektivavtalet. Traktamente och andra konstnadsersättningar är en broschyr utgiven av Skatteverket där kan man bland annat läsa om vad som gäller vid utbetalning av traktamenten och andra kostnadsersättningar, vad en hemresa är och vad som gäller vid avbrott i tjänsteresa. Broschyren innehåller flera exempel samt ett förslag på vad en reseräkning bör innehålla.

Information om löner till Seko

Seko har rätt att ta del av avlöningslistor enligt kollektivavtalet. Redovisning kan ske på blankett Underlag för lönegranskning. Eller motsvarande uppgifter som utdrag från löneprogram.

Kontakt med Seko

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss.

Seko Direkt - gällande avtalsfrågor. Telefon 0770-457 900 sekodirekt@seko.se

Seko i din region - för kontakt med ombudsman i regionen

Undantag från varselskyldighet till Arbetsförmedlingen
En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning skall enligt lagen 1974:13 inom en viss tid som anges där skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Undantag från denna regel finns i föreskriften AMSFS 1996:7 om vissa undantag från lagen 1974:13 för företag med kollektivavtal med Seko som berör arbetstagare inom byggnads-, anläggnings- och vägbyggnadsbranscherna. 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten