Arbetsmiljö

Du kan påverka arbetsmiljön på jobbet

Arbetsmiljöarbetets viktigaste arena är den lokala arbetsplatsen. För att få en bra arbetsmiljö måste man arbeta systematiskt med att kartlägga, planera, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Din arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att man arbetar med arbetsmiljöfrågor på företaget. Men det är krav på att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska ske tillsammans med dig, dina kollegor och ert skyddsombud. I det arbetet bör du och alla dina kollegor vara engagerade. Det är därför viktigt att det finns möjligheter för er att påverka vid skyddsronder, personalmöten och medarbetarsamtal.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna på företaget och måste därför se till att arbetsplatsens miljö inte utsätter dig och dina arbetskamrater för ohälsa och olycksfall. På samma sätt måste de anställda utföra arbetet efter de säkerhetsregler som har tagits fram.

Arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen

Där vi har kollektivavtal utser Seko skyddsombud. Skyddsombudet ska medverka i planeringen av förändringar av arbetsmiljön på arbetsplatsen, vaka över arbetsmiljön och i allmänhet föra arbetstagarnas talan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vänd dig först till arbetsgivaren och skyddsombudet på din arbetsplats i frågor som rör din arbetsmiljö.

På företag det inte finns en skyddskommitté, vilket det oftast inte finns i de mindre företagen, är det de regionala skyddsombuden som ska vaka över arbetsmiljön. RSO:s viktigaste uppgifter är att se till att det väljs skyddsombud och att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på små företag. Kontakt med regionalt skyddsombud. 

Information och utbildning

Inom väg- och ban finns bransch anpassat material. Under Information och Rapporter finner du detta material samt många bra länkar. Här kan du läsa mer om utbildning för skyddsombud.

Sekos övergripande arbete

Seko samverkar med Sveriges Byggindustrier och Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) i arbetsmiljöfrågor. Samverkansorganets uppgift är bland annat att inom arbetsmiljöområdet utgöra ett beredningsorgan vid förslag till avtalsändringar, ta ställning i partsgemensamma angelägenheter, behandla utbildningsfrågor, upprätta förslag till partsgemensamma informationsinsatser, upprätta förslag till utredningar. 

Seko i deltar i flera LOs förbundsgemensamma arbetsgrupper i arbetsmiljöfrågor.

Säkerhetsapp för larm vid ensamarbete
Svevia har tagit fram en säkerhetsapp som ska användas vid ensamarbete. Appen larmar automatiskt om man inte markerar att jobbet är utfört efter beräknad tid. 
Ladda ner Svevia Säkerhetsapp för Iphone
Ladda ner Svevia Säkerhetsapp för Android

Forskning och utveckling – Seko är medlem och deltar i Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) arbete för forskning och utvecklig. SBUF är en ideell förening, bildad år 1983. Dess ändamål är att verka för utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete. SBUF delfinansierar forskning och utvecklingsprojekt. Flera Seko skyddsombud ute i företagen deltar i olika forsknings och utvecklingsprojekt. Alla projektresultat är offentliga och går att finna på SBUF.SE. Ta gärna kontakt med Sekos representant i anläggningsutskottet.

Följ även Arbetsmiljöforskning.se – som skriver om arbetsmiljöforskning vars resultat på ena eller andra sättet kan kommer till praktisk nytta i arbetslivet. Arbetsmiljöforskning.se är den enda tidskriften i Sverige, såväl på nätet som i tryckt form, som enbart handlar om arbetsmiljöforskning.

Du kan följa med i aktuella arbetsmiljöfrågor på Twitter-kontot @SEKOarbetsmiljo 

 

Sekos centrala kontaktperson för arbetsmiljö är:
Helené Zallin, ombudsman
Telefon: 010-482 19 50
E-post: helene.zallin@seko.se

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: