Checklistor

Arbetsplats besök är ett bra sätt för att se att allt står rätt till. Med hjälp utav dessa checklistor kan man med enkla medel göra en kontroll på arbetsplatsen.

Arbetstagare eller företagare
Personaluthyrning eller entreprenad
Uppföljning underentreprenörer

 

Arbetstagare eller företagare

hämta checklistan här
Detta är en fråga som har behandlats av arbetsdomstolen i många domar. En del arbetsgivare har intresse av att en person som annars skulle vara arbetstagare i stället är konsult, entreprenör, f-skattare eller något liknande. Detta skulle då medföra att uppdragsgivaren slipper betala till exempel sociala avgifter, sjukfrånvaro, föräldralön, uppsägningslön.
Samtidigt tror många arbetstagare att det är en fördel att vara egenföretagare, att detta ger större frihet och högre inkomster. Domstolarna och t.ex. skattemyndigheten godtar inte att parterna avtalar fritt i denna fråga.
Det går alltså inte att arbeta på samma villkor som en arbetstagare
men rubricera avtalsförhållandet som t.ex. konsultavtal, entreprenör.

När någon som inte har ett etablerat företag utför arbete åt en annan, som individ, är alltså huvudregeln att den personen är arbetstagare. Ofta är det emellertid inte så lätt att avgöra saken. Man måste därför se till omständigheterna i det särskilda fallet och göra en sammanvägning. I praxis har man ansett att vissa omständigheter har särskild betydelse. Det är omständigheterna i det enskilda fallet och inte avtalets ordalydelse som är avgörande. Om en person har ingått ett avtal som är formulerat som ett konsult/entreprenad avtal är det alltså i och för sig ingenting som motsäger att personen i själva verket är arbetstagare och skall omfattas av arbetsrätten i lag och kollektivavtal. När man ska fastställa vem som är arbetstagare enligt medbestämmandelagen skall man enligt förarbetena (se prop. 1975/76:105 sidan 309 & 324) utgå från det civilrättsliga arbetstagarbegreppen. Det civilrättsliga arbetstagarbegreppet bestäms av rättstillämpning och är tvingande i den meningen att skilda parter inte genom att själv definiera sitt avtalsförhållande kan kringgå tvingande bestämmelser i lag eller i avtal. (Erland Olausson).                                                                                                 upp

Personaluthyrning eller entreprenad.

Hämta checklistan här
De företag som bedriver personalbemanningsverksamhet, personaluthyrning skall inte tillämpa våra vanliga kollektivavtal utan Avtal för bemanningsföretag tecknat mellan Bemannings-företagen och LO förbunden. Ett av huvudpoängen med detta avtal är att till den inhyrda personalen utgår lön motsvarande det genomsnittliga förtjänstläget för jämförbara grupper hos kund. Med detta avses prestationslön, ackord, premielön, bonus samt provision. Den personli-ga timlönen/månadslönen får inte underskrida den personliga lönen enligt bemanningsavtalet. Ladda hem avtalet på LOs hemsida.
Detta avtal kan bli gällande antingen genom att aktuellt företag är medlem i Bemanningsföre-tagen – Almega och är inkopplade eller kopplas in. Den som inte är medlem i Almega tecknar ett hängavtal med Seko på detta avtal. Hängavtal tecknas av ombudsman på Seko och beman-ningsföretaget.
Information om bemanningsavtalet, organisationsrätten, inkopplade företag mm finner du på www.LO.se hemsida.
Innan inhyrning skall förhandling ske enligt MBL 38 §
Företag som avser att hyra in personal istället för att anställa, är skyldig att förhandla med lokal facklig organisation innan inhyrning sker. Vissa krav skall uppfyllas för att accepteras som personalinhyrningen.
• Det skall finnas ett gällande bemanningsavtal med det uthyrande företag.
• Det bör finnas ett lokalt löneavtal.
• Att det fastställts genomsnittligt förtjänstläget för jämförbara grupper med lokalt fack.
Det är viktigt att det lokala facket har insyn i vilken lön som den egna arbetsgivaren uppger till bemanningsföretaget. Det lokala facket ska förvissa sig om att inhyrd personal får rätt lön. Detta sker enklast genom att efterhöra sig om detta med aktuell inhyrd person och ge informa-tion till denne vilken som är den rätta lönen.
Bedömning om det är en entreprenad eller bemanningsverksamhet
Vad är det för utgångspunkter när man ska bedöma om det är fråga om entreprenadverksam-het eller bemanningsföretag.
Entreprenad – åtagande att utföra arbete för en bestämd betalning. Entreprenören tar en ekonomisk risk varför han vill ha kontroll över produktionen genom planering, ledning och kontroll både av arbetes utförande samt utnyttjande av produktionspersonalen. Entreprenören vill lägga så få mantimmar som möjligt för att optimera det ekonomiska resultatet.
Bemanningsverksamhet – företag som hyr ut sina anställda till andra företag för begränsad tid. Bemanningsföretaget hyr ut en specifik kompetens. Utöver det tar han ingen risk för arbe-tets utförande. Har inga anspråk på kontroll över produktionen, utan debiterar per timme för den uthyrda arbetskraften. Vill helst hyra ut så många timmar som möjligt.
Vid bedömning av om det är frågan om entreprenad eller bemanning är kontroll och ledning av arbetet, ansvar och risktagandet för arbetets utförande, vem som kontrollerar och ansvarar för arbetsmiljön samt hur ersättningsformer viktiga grundvalar.
Gör slutligen en helhetsbedömning.                             upp

Uppföljning utav UE.

Hämta checklistan här
Även om vårt företag vill följa lagen så händer det att man missar. Därför har vi tagit fram en checklista som man kan använda när man gör arbetsplatsbesök. Detta för att se om alla är förhandlade eller inte.

                                                                                                               upp

Uppdaterad:
Sidansvarig: Webredaktör