SJBV

Bidrag från Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond

Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond har till ändamål att enligt bestämmelserna i reglementet lämna ekonomisk hjälp till

1. efterlevande barn, make/maka och sambo till anställda vid bolag som är sprungna ur den tidigare SJ-koncernen
2. barn till pensionerad personal
3. pensionärer, som åsamkas stora kostnader i samband med sjukdom
4. till anställda

Med anställda vid bolag som är sprungna ur den tidigare SJ-koncernen menas järnvägsanställda inom drift, underhåll och trafik vid järnvägsföretag/förvaltningar i Sverige. Det omfattar inte tunnelbana och annan spårtrafik som inte är järnväg. Anställda vid Trafikverket som överfördes från Banverket omfattas.

Kommentarer till respektive punkt.

1. Efterlevande make/maka, sambo kan beviljas tillfällig hjälp för utbildning, sjukdom eller konvalescentvård.
Efterlevande barn kan beviljas tillfällig hjälp för studiebidrag innefattande även bidrag för yrkesutbildning, sjukdom eller erhållande av konvalescentvård.

2. Hemmavarande barn till pensionerad man/kvinna, som varit anställd vid något av de bolag som är sprungna ur SJ-koncernen, kan beviljas särskild förmån vid barnets sjukdom eller studiebidrag som innefattar även bidrag för yrkesutbildning.

3. Särskild förmån kan beviljas pensionär, dennes make/maka, sambo, som uppbär pension efter anställning vid järnvägsföretag/förvaltning och som p g a sjukdom orsakats stora kostnader i förhållande till vederbörandes ekonomiska resurser.

4. Anställda kan vid särskilt ömmande fall, t.ex. sjukdom, beviljas tillfällig hjälp.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts inte.


Intresserade söker bidrag på Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond blankett, "Ansökan om tillfälligt bidrag", eller om det avser studier på blankett ”Ansökan om bidrag för studier”. Ansökningarna bifogas denna skrivelse.

Ansökningsblanketten skickas tillsammans med läkarintyg på sjukdom vid ansökan om bidrag för sjukdom eller intyg/betyg på avslutade studier vid ansökan om bidrag för studier.

Ansökan skickas till Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond, c/o Karin Nyberg, Eliegatan 5, 172 73 Sundbyberg.

Styrelsen för Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond har regelbundet möten under året och behandlar inkomna ansökningar. Besked om bidrag har beviljats eller ej meddelas de sökande per brev.

Vid frågor angående fonden och sökningsförfarande, kontakta Karin Nyberg på telefon 070 - 762 2901 eller via e-post karin.nyberg@comhem.se

Uppdaterad:
Sidansvarig: Webredaktör