Samverkan; Tågtjänstfördelning mm

Publicerad:

Samverkan, Tågtjänstfördelning mm.

Samverkan
Hur samverkan ska bedrivas framöver har varit uppe till diskussion ett stort antal gånger det senaste året. Samverkan är ett, mellan parterna överenskommet, forum för att hantera MBL. En fungerande samverkan är en vinst för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

 

Green Cargo vill minska antalet möten och göra samverkansgrupperna större, något som vi tror kommer att öka avståndet ytterligare mellan chefer och medarbetare. Seko Green Cargo menar att ett väl fungerande samverkanssystem hjälper oss att hålla en bra arbetsmiljö och förbättrar möjligheterna att klara uppsatta mål kring trafiksäkerhet, punktlighet samt kvalitet.

 

Nu görs ett sista(!?) försök att komma överens kring samverkansforumen. I januari kommer samtliga, av Green Cargo, föreslagna samverkansgrupper att träffas. Dessa grupper kommer då bl.a. att diskutera hur man vill se samverkan på områdena framöver.
En utvärdering av dessa möten kommer att göras i januari/februari. Efter det kommer Seko Green Cargo att ta ställning till möjligheterna att fortsätta leva under ett samverkansavtal.

 

T15
Förhandlingarna kring tågtjänstfördelningen T15, Typveckan, är nu klara. Precis som tidigare år har rastregeln (fem timmar-rast) varit uppe till diskussion. De senaste åren har rastregeln skapat en del knepiga turer där parterna vill se bättre lösningar.
Vi är nu överens om att införa avsteget successivt under T15. Det ska gälla på centralt överenskomna tåg för att ”åkbarheten” ska bli bättre.
Ett antal förutsättningar för T15 har förhandlats: Kompensationstid kommer att utritas för ovanstående avstegståg, turer under fem timmar uppräknas till fem timmars arbetstid, tid för ombyte (inklusive förflyttningstid) ska finnas på turer där både bangårdsarbete och tågkörning ingår mm.

 

Hallsberg
Som  alla vet har arbetssituationen på bland annat driftcenter i Hallsberg varit minst sagt ansträngd de senaste månaderna. Med anledning av situationen har skyddsombuden begärt en ordentlig genomgång av läget. Bemanningssituationen i Hallsberg är väldigt ansträngd, vilket i sin tur påverkar hela produktions organisation.
De fackliga organisationerna har begärt en åtgärdsplan framförallt i Hallsberg för att komma tillrätta med en ohållbar arbetssituation för personalen. Green Cargo måste skapa förutsättningar för att göra ett bra jobb i form av rätt bemanning, rätt utbildning mm.  Skyddskommittén har nu ett fokus på att följa upp och verifiera att åtgärder vidtas för att förbättra situationen i Hallsberg, vilket då även kommer att underlätta för personalen ute i produktionen i och med att leveransledning (rpc), driftledning (personalstyrare) mm. är centraliserat till Hallsberg.

 

Ett ställe där samverkan har fungerat någorlunda är svarta huset i Hallsberg.
De flesta avdelningarna inom Green Cargo finns på ett eller annat sätt representerade i Hallsberg.
För att få bättre insyn och blir mer insatta i medlemmarnas arbetsuppgifter så kommer den lokala Seko-klubben arbeta för att organisera upp samverkansarbetet på ett sätt att man får en bättre överblick över hela verksamheten i Hallsberg.

 

Seko Green Cargo önskar alla medlemmar:

 

                  God Jul och Gott Nytt År!

Uppdaterad: