December 2015

Publicerad:

Utläggning av Fv-dagar
En överenskommelse är på gång att träffas kring förändrad hantering av Fv-dagar. Den ska gälla de som planeras i OP/BP, i dagsläget lokförare/bangård.
Överenskommelsen skulle bygga på att alla söker sina Fv-dagar i SÖM.
Green Cargo lägger endast ut Fv-dagar på aktuell lätthelgdag och/eller där du sökt. Den som inte söker sin Fv-ledighet ses som beredd att jobba på helgdagen. Kan inte ledigheten beviljas alternativt att du inte sökt, läggs Fv-dagen i den höstvecka som alla ska ha valt i semestervalet.

Förhoppningsvis kan denna överenskommelse fastställas i januari.

19-05
Seko Green Cargo har framfört förslag på ett antal åtgärder som vi menar drastiskt skulle minska antalet intrång på klockslagen 19-05 kring fridagsperioder, se bladet nr 13.
Efter årsskiftet kommer vi att intensifiera arbetet i denna fråga.

Schemaläggning
En arbetsgrupp har startats upp i Borlänge för att se över förbättringsmöjligheter vad gäller schemaläggning. Gruppen är tillsatt av Produktions skyddskommitté och dess resultat ska tjäna som mall för liknande arbete på övriga orter.
Det är vår absoluta uppfattning att en hälsosammare utrullning måste till. Vi är beredda att diskutera vad som krävs för att uppnå detta.
Som ett första steg har januari månads schema i Borlänge körts med hjälp av Fatigue (en modul kopplad till BP, som tar hänsyn till sömn- och vakenhetsforskning). Utfallet kommer att analyseras.

Lönerörelse 2016
Vårt avtal går ut den sista mars 2016. Seko har nu fastslagit de gemensamma avtalsyrkanden vi kommer att ställa gentemot samtliga arbetsgivarorganisationer som Seko har avtal med, där Almega är arbetsgivarorganisation för Spårtrafik. Yrkanden är bland annat dessa:
• Löneökningar för medlemmarna med minst 800 kronor, med ett lägsta utrymme om 3,2 procent.

• Löneökningar som ökar rättvisan och jämställdheten på svensk arbetsmarknad.
• Satsning på de lägst avlönade.
• Satsning på att minska löneklyftorna mellan kvinnor och män.
• Ökat skydd för arbetstagarnas integritet.
• Begränsa visstidsanställningarna och de osäkra anställningsformerna.

Till ovanstående skall läggas specifika yrkanden för vår bransch spårtrafik.

Alla medlemmar tillönskas: God Jul och Gott Nytt År

Uppdaterad: