bladet 9

Arbetstider under korttidsarbete

Som tidigare berättats avser Green Cargo att låta omkring 200 personer i den administrativa personalen gå ner till 80% arbetstid i enlighet med den tillfälliga lagen om korttidsarbete, vilket innebär att de berörda personerna kommer att jobba 80% men få 96% av ordinarie lön. Green Cargo kan då söka statligt stöd för mellanskillnaden. Ett avtal om korttidsarbete har träffats mellan Green Cargo och de fackliga organisationerna.

Eftersom detta statliga stöd är villkorat med att det föreligger ett verkligt behov hos företaget att minska arbetstiden är det av yttersta vikt att arbetet inte överstiger 80%. Det är därtill viktigt att inte arbetsuppgifter som skulle legat på den permitterade personalen hamnar hos den personal som inte omfattas av avtalet. Om en person permitterad till 20% nödgas arbeta mer än 80% av ordinarie tjänst innebär detta ett bedrägeri mot staten, då företaget då söker pengar från Tillväxtverket utan att ha rätt till stöd.

Om det uppstår situationer där arbetstiden inte räcker till för att fullfölja arbetsuppgifterna, eller om det inte finns tillräckliga riktlinjer och styrning för vilka arbetsuppgifter som i sådana fall skall prioriteras bort, är det mycket viktigt att detta omgående uppmärksammas.

Seko vill därför å det enträgnaste uppmana den som hamnar i en sådan situation att skriva Synergi och att ta kontakt med sin närmaste chef. Om man känner att man inte blir hörd eller att ens arbetsmiljö inte tas på allvar så kontakta lokala fackliga företrädare eller skyddsombud. Detta gäller oavsett om man omfattas av avtalet om korttidsarbete eller om man arbetar på ordinarie avtal!

Arbetstider för produktionspersonal

Den rådande pandemin har givetvis satt stor press på produktionen, med ett ökat antal vakanser och en produktion som läggs om med kort varsel. Även under dessa förhållanden är det dock av största vikt att vi bevakar att gällande avtal och villkor upprätthålls. Det är mycket viktigt att regler för raster och vilotider hålls, även i lägen med plötsligt uppkommen personalbrist och hastigt ändrade produktionsförutsättningar.
Säkerheten måste alltid gå i första rummet, och en förutsättning för detta är att arbetstidsreglerna håller.

Seko vill därför å det enträgnaste uppmana den som drabbas av uteblivna raster, för kort vila eller otillåtna turkopplingar att skriva Synergi och ta kontakt med och att ta kontakt med sin närmaste chef. Om man känner att man inte blir hörd eller att ens arbetsmiljö inte tas på allvar så kontakta lokala fackliga företrädare eller skyddsombud.

Uppdaterad: