bladet 8

Publicerad:

Korttidsarbete för viss administrativ personal 

Regeringen beslutade tidigare i år om en modell för korttidspermittering av personal, där företag kan låta anställda gå ner i arbetstid samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. För mer information kring modellen för korttidsarbete, se Tillväxtverkets hemsida och Bladet 05 2020.

Green Cargo har initierat förhandlingar med de fackliga organisationerna om ett avtal för att korttidspermittera 200 personer i den administrativa personalen. Green Cargo anser att dessa personalgrupper i ljuset av den ekonomiska nedgången i pandemins spår kan gå ner i arbetstid utan att produktionen påverkas. Flera produktionsnära funktioner inom Kundservice och Driftcenter t.ex. kundkoordinatorer, taktiker och operativ skiftgående personal, omfattas inte av detta avtal. Den aktuella nivån är 20% permittering, d.v.s. att den berörda personalen kommer att arbeta 80% men få 96% av ordinarie lön. Företaget kan då söka ekonomiskt stöd av staten genom Tillväxtverket för mellanskillnaden. Avtalet kommer att löpa från maj till och med september 2020.

Sekos alltöverskuggande mål med att ingå detta avtal är att långsiktigt trygga anställningarna för våra medlemmar.

I den unika ekonomiska situation vi idag befinner oss ser vi inget annat alternativ än korttidsarbete för att undvika att hamna i en varselsituation. Ett inkomstbortfall på 4% är självfallet kännbart för den enskilde, men är att föredra framför det mycket sämre alternativet ett varsel skulle innebära.

Seko har under förhandlingarna särskilt framhållit följande:

- En arbetsfrihet på 20%, d.v.s. fyra dagar i månaden, bör resultera i fyra lediga dagar, och inte i en begränsning av daglig arbetstid.

- Det ska verkligen röra sig om en begränsning av arbetet till 80%, inte att 100% av arbetet skall utföras under 80% av tiden (och till 96% av lönen).

- För varje ny person som ska ingå i modellen krävs ny förhandling. Avtalet är alltså endast gällande för de 200 personer ur den administrativa personalen som det i detta läge är frågan om.

Mer information kommer så snart sådan finns tillgänglig.

Uppdaterad: