bladet 4

Publicerad:

Corona-viruset

Mycket kretsar just nu kring den rådande situationen rörande coronaviruset Covid-19. I möte med Seko har Green Cargo informerat att man har vidtagit eller planerar att vidtaga en rad åtgärder i överensstämmelse med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat har man kontinuerliga avstämningsmöten med övriga järnvägsföretag och med MSB för att vi ska kunna ta vårt totalförsvaransvar gällande bl.a. varuleveranser. Green Cargo ser även dagligen över sin egen kontinuitetsplan för att prioritera vilka tåg man ska köra vid olika nivåer av sjukskrivningstal.

Green Cargo har publicerat en frågor-och-svar på intranätet (under Min anställning/Hälsa, sjukdom & rehabilitering/Information om coronavirus).

På grund av tekniska skäl kommer karensavdraget att dras vid sjukskrivning den aktuella månaden, men återbetalas månaden därpå. Anledningen är att Green Cargo saknar stöd i lönesystemet för den regeländring (slopande av karensavdrag med anledning av pandemin) som regeringen genomförde den 11 mars.

Skyddsorganisationen har under detta möte presenterat tre förslag på åtgärder vi önskar från arbetsgivaren:

- Mer direkt information till de anställda.
- Tillgång till desinficeringsmedel (sprit el. motsv.) på loken, så att ytor och reglage kan saneras före och efter tjänstgöring.
- En översyn av turerna med syfte att i möjligaste mån minimera passåkningen.

Green Cargo har meddelat att man ska återkomma i dessa frågor.

Seko och Green Cargo är ense om att passresor under rådande omständigheter utgör en svårlöst problematik. Tillsammans har fack och arbetsgivare kommit överens om att ännu ej bokade passresor kan bokas i första klass, samt att pasståg enligt turlista på personalens eget initiativ kan ersättas med passresa i hytt med kollega.

Det är för närvarande i stort sett endast Driftcenter och Kundservice som arbetar på plats i Hallsberg; övrig personal arbetar om möjligt hemifrån. Driftcenter och Kundservice är verksamhetskritiska avdelningar för Green Cargos verksamhet, och genom att i görligaste mån uppmana övrig administrativ personal att arbeta hemifrån minskar man risken för de anställda på dessa avdelningar att exponeras för smitta på arbetsplatsen. Även den administrativa personalen på huvudkontoret uppmanas att arbeta hemifrån om möjligt.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och Sveriges regerings rekommendationer tar Seko självklart vårt samhällsansvar genom att för tillfället begränsa antalet fysiska möten. Seko har även i dialog med företaget tillfälligt minskat uttaget av facklig tid för icke akuta ärenden, för att inte onödigtvis förvärra det vakansläge som väntas uppstå till följd av pandemin. Vi uppmanar alla våra medlemmar att ta hand om er själva och varandra, att vara extra noggranna med handhygien och i enlighet med myndigheternas uttryckliga avrådan inte gå till jobbet vid symptom på luftvägsinfektion.

Uppdaterad: