bladet 1

Publicerad:

Avtalsrörelsen 2020

Under innevarande år kommer det centrala Spårtrafikavtalet mellan Seko och Almega att löpa ut. Det har aldrig varit viktigare än i år att stå enade och med kraft visa att vi inte accepterar försämringar av våra arbetsvillkor. I en hårt pressad bransch känner vi alla av hur besparingsivern inom företagen drabbar både administrativ och produktionspersonal .

Spårtrafikavtalet är det ramverk som alla Sekos lokala avtal inom spårtrafikområdet baseras på, och tillsammans med våra kamrater på järnvägsföretag landet över ska vi i år med kraft verka för att vi får ett avtal som gynnar oss arbetstagare!

Vi uppmanar alla medlemmar att logga in på "mina sidor" via Sekos hemsida och kontrollera att Seko har dina senaste kontaktuppgifter. Inloggning sker enklast med mobilt bank-id och uppgifterna hanteras givetvis konfidentiellt, och är endast till för att användas i de fall då vanliga kontaktvägar inte fungerar, t.ex. i händelse av en lockout.

Säkerhet under växling

Som Seko-tidningen har rapporterat om planerar Green Cargo att gå ned till ensambemanning på ett 30-tal växlingsupplägg runt om i landet; detta som ett led i arbetet att få ned kostnader och öka företagets konkurrenskraft.

Seko vill särskilt framhålla att kostnadsminskande åtgärder aldrig får leda till minskad säkerhet, och att enkelbemannade upplägg i grunden aldrig kan vara lika säkra som ett upplägg där man är flera.
I de fall där man avser att dra ned på bemanningen förutsätter Seko därför att detta inte sker förrän de nya uppläggen riskanalyserats och checklistor upprättats och godkänts i samverkan med skyddsombud och arbetstagarorganisation.

Det är idag redan ett stort problem på bangårdar runt om i landet att växlingsupplägg p.g.a. personalbrist ofta utförs med färre personer än vad upplägget riskanalyserats och godkänts för.
Detta leder till stora påfrestningar på personalen, och i sista led en risk för att arbetet inte kan bedrivas säkert. Att i det läget gå ut med att man avser att gå ned till ensambemanning på många växlingsupplägg är i Sekos mening högst olyckligt.
Det kan inte betonas nog hur viktigt det är att alltid sätta säkerheten i främsta rummet.

Växlingsarbete är ett farligt arbete, som vi har sett inte minst i form av 4 dödsolyckor i vårt företag sedan 2012. Vi dras också i vårt arbete med många eftersläpande brister, såsom för snävt beräknad tidsåtgång för många upplägg, eller bristande åkbarhet på vagnar.

Seko betonar återigen vikten av att korrekta riskanalyser genomförs, och pekar på att det arbete som redan är igång för att förbättra säkerheten och arbetsmiljön i växlingsarbetet tillsammans med skyddsorganisationen måste prioriteras framför att skynda igenom ett beslut om nedbemanning.

Uppdaterad: