bladet 2-19

Publicerad:

Friskvård

Ersättning för nedanstående aktiviteter kan utgå med maximalt 1 500 kr per kalenderår:

• Som exempel kan nämnas simning, golf, ridning, racketsport, bollsport, gymverksamhet, rökavvänjning, kost- och viktkurser.
• Massage och andra former av kroppsterapi i förebyggande hälsosyfte och som ges under ett antal gånger i följd, kan ersättas av företaget med maximalt halva det belopp som den anställde betalar till massören/behandlaren. Detta gäller även för enklare former av fotvård.

Nedanstående är exempel på aktiviteter/inköp som inte berättigar till friskvårdsersättning:

• Individuella startavgifter till tävlingar.
• Ersättning lämnas inte heller för träningsredskap eller kläder.
• Fritidsaktiviteter som inte har en direkt hälsoanknytning som t.ex. fiskekurser, frimärkssamling, modelltåg, konstklubbar m.m.
Utbetalning:
• Lokalt inom organisationen kan det förekomma avvikelser från ovanstående maxbelopp. I förekommande fall får den enskilde medarbetaren ut ett lägre maxbelopp och mellanskillnaden är då lagd i en gemensam pott vid arbetsplatsen, för t.ex. fruktinköp. Förekommer detta så är ett beslut om förändringen taget i lokalt samverkansmöte och information delgiven till arbetsplatsens medarbetare.

• Utläggsbegäran ska göras under innevarande kalenderår och absolut som senast under januari månad i efterföljande år.

• För att få ersättningen används SAP-portalen (utläggsbegäran). Kvitton för aktiviteten ska redovisas och behörig chef attestera enligt normal rutin.

Finns mer info att läsa i Green Cargos dokument A 47-03.

Uppdaterad: