bladet 12-19

Publicerad:

Säkerhet

Vi hade i början av juli ett möte med Markus Gardbring (Chef Operations), Mikael Nilsson (Driftområdeschef Syd) och Johannes Rudevärn (Gruppchef). Vi kunde konstatera under mötet att det finns en stor förbättringspotential inom flera områden som kan leda till en förhöjd säkerhet på Green Cargo, bl.a. inom utbildning, schemaläggning, turskapande, vikten av att de arbetstidsregler vi är överens om följs, attityder till säkerhet och synligt ledarskap.

Vi diskuterade även handledarnas roll och vikten av att de har en god utbildning samt tankar kring att se över möjligheten att utföra repetitions- och kompetensutvecklande utbildningar på de som redan är handledare. Därtill att man även ser över hur man skapar rätt förutsättningar för handledarna att utföra sitt uppdrag.

Kring arbetstidsreglerna diskuterade vi vikten av att dessa följs så att man har möjlighet att komma till jobbet med rätt förutsättningar för att utföra ett säkert arbete. Vi diskuterade även att en tur, ett schema, inte per automatik ger rätt säkerhetsmässiga förutsättningar enbart för att det följer kollektivavtalet. Rätt förutsättningar på turer för att göra ett säkerhetsmässigt arbete både när det gäller arbetstidens förläggning och de tider som arbetet förväntas ta, samt att man får linje - och platskännedom så att man kan och känner en trygghet i det arbete man förväntas utföra är något både Seko och Green Cargo tycker är viktiga frågor.

Vi diskuterade även vikten av att gruppchefer uppmärksammar när checklista och riskanalys skall göras vid förändringar av arbetet. Ett led i detta kan vara att man får en gedigen utbildning när man blir gruppchef där även säkerhet - och kollektivavtalsregler ingår. Vi ser gärna ett gott samarbete ute i landet där gruppchefer och skyddsombud hjälps åt så att alla förändringar fångas upp. Vikten av att nya upplägg kommer till gruppchefernas kännedom i god tid så att man har möjligheter att åtgärda risker som upptäcks vid genomförandet av riskanalysen.

Det finns nu möjlighet att skriva rapporter i Synergi via en app, vilket förenklar inrapportering av förhållanden, tillbud och olyckor. Tillsammans så kan vi hjälpas åt att öka vår säkerhet och inrapporteringen av felaktigheter vi ser ute är en viktig del i detta arbete.

Vi upplever från Seko att vi idag har en stor samsyn och ett gott samarbete när det gäller säkerhetsfrågor och säkerheten är det som prioriteras högst både inom Seko och Green Cargo.

Uppdaterad: