bladet 7

Löneförhandlingarna 2018 klara!

Alla som omfattas av lönerevisionen kommer att få sina nya löner, med retroaktiv verkan från 1 maj, i samband med ordinarie löneutbetalning i augusti.

Alla medlemmar med individuell lön ska nu ha fått besked om sin nya lön av sin lönesättande chef. I vissa enstaka fall har detta inte varit möjlig pga. semester.

Nya tarifflöner från 2018-05-01:

Radioloksoperatörer och Rangerledare:
V28 20 020 kr/mån Utbildningslön
V29 23 925 kr/mån Egna turer
V20 28 455 kr/mån 2 år i V29
V21 29 700 kr/mån Rangerledare - Operatör
V22 30 805 kr/mån Rangerledare - Planerare

Spärrfärdstillägget höjs från 650 kr/månad till 700 kr/mån.
Bangårdsoperatörer får samma höjning som V20 dvs 655 Kr/mån.

Lokförare:
F17 20 125 kr/mån Utbildningslön
F18 24 715 kr/mån Under operatörsspecifik utbildning
F19 29 000 kr/mån Egna turer
F10 34 270 kr/mån Två år i F19
F11 37 300 kr/mån Instruktionsförare

Verkstad:
Reparatörer 29 805 kr/mån

Ny OB är 45,02 kr/timme (storhelgstillägg 101,16 kr/timme).

Ny restidsersättning är 68,98 kr/timme (kvalificerat 103,40 kr/timme). Dessa höjningar sker också per den 1 Maj.

Vissa avräkningar av utgående fasta lönetillägg har gjorts.

Timlönen för timanställda Seko-medlemmar kommer också att justeras i enlighet med uppgörelsen från 2014 (GFL - det genomsnittliga förtjänstläget).

Parterna är härutöver överens om följande:

• Att fortsätta diskussionerna kring Sekos övriga yrkande i avtalsrörelsen (1 extra ledig dag och att på frivillig väg lösa in semestertillägget i utbyte mot lediga dagar).

• Att under hösten 2018 tillsätta en arbetsgrupp som ska se över förutsättningarna för befattningen Rangerledare/Rangeroperatör samt lönesättningen för denna (V20, V21 och V22 samt individuella löner och div tillägg)

• Att se över lönesystemet för medarbetare i Verkstad.

• Att se över avtalet för "behovsanställningar"/"Arvodister".

Det centrala löneavtalet från 2017 reglerar att arbetsgivaren ska avsätta ytterligare 0,2 % av lönesumman per den 1 maj 2018 till sk Flexpension i Tjänsteföretag. Motsvarande extra pensionsavsättning ska även göras för medarbetare med statliga pensionsvillkor.

Företaget har tidigare meddelat att medarbetarna inte kommer att erbjudas möjlighet att avstå avsättning till förmån för motsvarande löneökning samt att för medarbetare med SPV-pension kommer extra avsättning göras till Kåpan Extra.

Avtalet i sin helhet kommer efter sommaren att finnas hos din klubb.

Publicerad:
Uppdaterad: