Löneförhandlingar 2017 klar.

Publicerad:

Årets lönerevision är nu avslutad. Lönepotten omfattar 2,1% av Sekos totala lönesumma. De nya lönerna gäller från revisionsdatum 1 Maj. Utbetalning av ny lön samt de retroaktiva delarna görs på oktoberlönen.
Alla medlemmar med individuell lön ska nu ha fått besked om sin nya lön av sin lönesättande chef. I vissa enstaka fall pågår fortfarande diskussioner mellan Green Cargo och Seko.

Nya tarifflöner från 2017-05-01:
Radioloksoperatörer och Rangerledare:
V28 19 770 kr/mån Utbildningslön
V29 23 500 kr/mån Egna turer
V20 27 800 kr/mån 2 år i V29
V21 29 045 kr/mån Rangerledare - Operatör
V22 30 115 kr/mån Rangerledare – Planerare

Bangårdsoperatörer får samma höjning som V20 dvs 650 Kr/mån.
V10 tariffen försvinner och alla sätts in i V20. De som fortfarande kör spärrfärd får ett tillägg på 650 kr/mån.
Lokförare:
F17 19 875 kr/mån Utbildningslön
F18 24 465 kr/mån Under operatörsspecifik utbildning
F19 28 575 kr/mån Egna turer
F10 33 550 kr/mån Två år i F19
F11 36 550 kr/mån Instruktionsförare


Verkstad:
Reparatörer 29 200 kr/mån

Ersättningen för fältservicetillägg höjs med 10 kr/tim.

Vissa avräkningar av utgående fasta lönetillägg har gjorts.

Ob-tillägget höjs med 2,1 % till 44,18 kr/timme (storhelgstillägg 99,27 kr/timme). Restidsersättningen höjs till 67,69 kr/timme (kvalificerat 101,47 kr/timme).
Dessa höjningar sker också per den 1 Maj.

Timlönen för timanställda Seko-medlemmar kommer också att justeras i enlighet med uppgörelsen från 2014 (GFL - det genomsnittliga förtjänstläget).

Parterna är härutöver överens om följande:

• Att se över lönesystemet för medarbetare i Verkstad.
• Att fortsätta arbetet med att utreda och klargöra förutsättningarna för befattningen Rangerledare/Rangeroperatör samt lönesättningen för denna (V20, V21 och V22 samt individuella löner och div tillägg)
• Att se över avtalet för "behovsanställningar"/"Arvodister".

Det centrala löneavtalet reglerar vidare att arbetsgivaren ska, fr o m den
1 november 2017, avsätta 0,2 % av lönesumman per den 1 maj 2017 till
sk Flexpension i Tjänsteföretag. Motsvarande extra pensionsavsättning ska även göras för medarbetare med statliga pensionsvillkor.
Företaget meddelar att medarbetarna inte kommer att erbjudas möjlighet att avstå avsättning till förmån för motsvarande löneökning samt att för medarbetare med SPV-pension kommer extra avsättning göras till Kåpan Extra.

Uppdaterad: