T 17

Publicerad:

Möten inför T17 har genomförts i ny form: Tidig dialog. Deltagare var en del av våra turlistansvariga, särskilt inbjudna, gruppchefer samt Resursplanering. Förutsättningar, tåglägen, avstegståg mm diskuterades.

Avstegståg
Parterna enades om att under T17 där behov föreligger och enighet nåtts mellan centrala turlistansvariga och företaget, arbeta med avsteg på tågnivå/sträcka. Avsteget gäller under T17 och oavsett vilken åkstation som kommer att köra tåget. Överenskommelsen är gjord för att förbättra åkbarheten på turer och minska antalet passresor.
Tågnivå definieras via tågnummer – samt sträcka a-b.
Vid förändringar av avsteget så att a) tid till rast når 6 tim och/eller b) ordinarie arbetstid /arbetsperiod förlängs med mer än ytterligare 30 min skall omförhandling av avsteget ske.

Riktad tjänst
Riktad tjänst till utvalda orter har vi jobbat med i ett antal år, inga tydliga riktlinjer har funnits för detta arbete. Vi har nu enats om gemensamma principer kring riktad tjänst.
Definition av riktad tjänst.

 •  Riktad tjänst skall vara en fördel för såväl arbetsgivare som arbetstagare.
 •  Ett personalunderlag som möter behovet av riktad tjänst. Mer riktad tjänst än   personaltillgång som kan bestrida denna, ska inte tillskapas.
 •  Vid större förändring av den riktade ortens tjänst ska nytt beslut tas om den riktade tjänsten.
 •  Då enskilt skift i riktad tjänst inte kan utföras av person som utgår från ort med riktad tjänst ska finnas en alternativ turkombination som utgår från huvudorten.
 •  Om riktad tjänst inte kan planeras ut, utgår At från stationeringsorten.
 •  Överenskommelse ska finnas mellan Ag/enskild At om åtagande av riktad tjänst. Överenskommelsen förlängs tidtabellsvis om inte ngn av parterna säger upp denna senast 3 månader innan tidtabellens avslut.
 •  Uppsägning av riktad tjänst under pågående tidtabell sker senast månadsskiftet tre månader innan avslut.
 •  Parterna noterar att arbete i riktad tjänst inte får innebära att grundkompetens på stationeringsorten förloras.
 •  Orter med riktad tjänst T17 (Ort med riktad tjänst/Stationeringsort):
 •  Piteå/Luleå
 •  Umeå/Vännäs
 •  Mora/Borlänge
 •  Avesta-Krylbo/Borlänge
 •  Jönköping/Nässjö
 •  Eskilstuna/Hallsberg
 •  Helsingborg/Malmö

Tidiga turer
Med tidiga turer avser parterna turer som startar från hemstation mellan kl 00-05. Känslan är att andelen tidiga turer som utgår från hemstation har ökat. Green Cargo:s menar att det inte finns någon ändrad filosofi avseende strävan att minimera antalet turer med utgång fr hemstation mellan 00-05.

Arbetsgrupperna för schemaläggning ges uppgift att titta på och lämna förslag till minimering av tidiga turer med utgång från hemstation.

Planeringsförutsättningar
Fatigue har använts vid skapandet av T17 avseende turkonstruktion. Fatigue kommer även att användas i schemaläggningen.

• Att vid planering av individuella scheman (BP-SÖM) för förare under T 17 skall viloperiod innan resp efter arbetsperiod i bangårdstjänst, omfatta minst 11 timmar. För avkortad vila på bortastation gäller oförändrade regler.

Ej två bangårdsnätter i följd för de förare som planeras i OP/BP under T17. Den som vikarierar på bangårdslista längre än en vecka omfattas inte av ovanstående. Vid införande av samplanering återgår förare till kollektivavtalets regler.

• Turer i förartjänst under T17 som understiger 5 timmar tillförs övrig tjänst upp till 5 timmar.

• Vid delad tjänst mellan bangårdsarbete och tågtjänst(passresa) ska erforderlig arbetstid för ombyte och ev. förflyttningstid finnas och ritas ut turmässigt.

• Vid överenskomna avsteg från femtimmarsregeln, understryker parterna behovet av möjligheterna till rast såväl som skydd mot nästa tur. Följande gäller under T17 efter 5 timmar arbete utan rast:
• 5:01 - 5:14 läggs 30 minuter ut efter ordinarie turs avslut på hemstation.
• 5:15 – 5:29 läggs dubbla överskridande tiden ut efter ordinarie turs avslut på hemstation.
• Efter 05:30 läggs 60 min ut efter ordinarie turs avslut på hemstation.
• Avsteg över 60 min ska normalt inte förekomma.

Typveckan T17 gäller fr.o.m. 2017-01-01.

Uppdaterad: