Info vecka21

Publicerad:

Arbetsgrupper schemaläggning
De tre arbetsgrupperna i Hallsberg, Borlänge och Malmö, som inrättades i februari och började jobba i mars, har nu haft 3-4 möten. Många olika förslag och ideér för mänskligare schemaläggning har diskuterats i grupperna. Mellan mötena har testkörningar av scheman gjorts. Dessa har sedan analyserats.
Testerna har handlat om turkopplingar, arbetstidsuttag per kalendervecka, nattgrupper, "19-05 regeln", fridagsplaner mm.


I början av juni kommer de tre arbetsgrupperna att avrapportera resultatet till centrala samverkansgrupper. Det blir då de sistnämnda som ska utvärdera resultatet och ta beslut om fortsättningen. Det ligger nu på parterna att komma överens om reella förslag till förbättrad schemaläggning. Att bara jobba vidare i gamla fotspår är inget alternativ.
Vi kommer att återkomma kring detta i kommande informationsblad.


Löner 2016
De lokala löneförhandlingarna på Green Cargo har startat, vi har att fördela 2,38 % från 1 april i år. De 2,38 % är en insamlingsmodell som sedan fördelas i förhandlingar med Green Cargo. Avtalet sträcker sig t.o.m. sista april 2017, alltså 13 månader.
För de som har i-lön skall prestations- och utvecklingssamtal (PUS) vara genomförda eller så kommer du inom en den närmaste tiden att få ett sådant samtal med din närmaste chef. Har du inte blivit kallad till ett PUS-samtal, prata med din chef.
Medlemmar med tarifflöner; lokförare, radioloksoperatörer och rangerledare, samt medlemmar med tariffliknande löner (t.ex. bangårdsoperatörer och reparatörer) kommer att förhandlas parallellt.


I och med att vi nu är i de sista dagarna i maj kan man nog med säkerhet säga att ny lön inte kommer att hinnas utbetalas innan semestrarna börjar.

Uppdaterad: