Förändringar i pensionsavtalet PA 16 från årsskiftet

Sekos avtal med Arbetsgivarverket från 2016 (PA 16), gällande premiepensioner för statligt anställda, har förhandlats om och nya bestämmelser i avtalet gäller från den 1 januari 2024.

Utifrån yrkanden i avtalsrörelsen 2020 kom parterna överens om att inleda pensionsförhandlingar under avtalsperioden. Förhandlingarna startade hösten 2022. De nu överenskomna förändringarna i avtalet träffar i huvudsak de i PA 16 som omfattas av Avdelning 2, d v s födda 1988 eller tidigare.

De viktigaste förändringarna i PA 16 är:

  • Överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2024
  • Parterna är överens om ett längre intjänade av premiebestämda pensioner till 69 år (idag endast till 65 år).
  • Parterna är överens om att införa flexpension på 1,5 procent.
  • Överenskommelsen innehåller vissa övergångsregler för födda 1965 eller tidigare.

– Överenskommelsen innebär att de statligt anställda som nästa år är 36 år eller äldre får avsevärt mer inbetalt i premiepension och det inbetalas premiebestämd pension under en längre tidsperiod än tidigare. Av Sekos medlemmar är det drygt 80 procent som får högre och längre inbetalda premier än i dagsläget, säger Helen Thornberg, ombudsman på Seko med ansvar för det statliga området.

För mer detaljer, se förhandlingsprotokollet:
Överenskommelse om ändringar i PA 16 (PDF-fil)

Ytterligare bilagor:
Ledighet med förhandlingsordning, bilaga 4
PA 16 Bilaga 1 slutlig.pdf
Tillämpning av lag om uthyrning av arbetskraft bilaga 5 slutlig.pdf
Uppskjuten officerspension bilaga 3 slutlig.pdf
Ändringar i Avtal om omställning bilaga 6 slutlig.pdf
Övergångsbestämmelser bilaga 2 Slutlig.pdf

Uppdaterad: