Seko kommenterar regeringens förslag till restriktioner för långväga kollektivtrafik

Regeringen har föreslagit att antalet passagerare på färdmedel med en linjesträckning på över femton mil inte ska få överstiga hälften av färdmedlets sittplatser. Seko har respekt för att förslaget är nödvändigt med tanke på smittläget i samhället.

Publicerad:

Genom att glesa ut antalet resenärer kan de som måste resa göra det på ett mer smittsäkert sätt. Även utsattheten för Sekos medlemmar som arbetar ombord på tågen minskar.

– Men det är ett politiskt beslut som med stor sannolikhet kommer att få ekonomiska konsekvenser för företagen i denna bransch. Regeringen måste på ett tydligare sätt än vad som framgår i förslaget ta ansvar för ekonomiskt stöd till spårtrafiken, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson.

För att kunna bedriva trafik under pandemin är det viktigt att kollektivtrafikaktörerna inte tvingas dra ner på turtätheten vilket skulle kunna leda till en ökad trängsel på de turer som går.

Den dagen pandemin är över är det också viktigt att det finns en fungerade och heltäckande kollektivtrafik i hela landet. För att få igång samhället och ekonomin måste människor kunna resa och det vore därför förödande om de långsiktiga konsekvenserna av begränsningarna blir att trafik glesas ut eller helt försvinner.

Läs regeringens pressmeddelande 

Uppdaterad: