Seko genomför kongressen i två etapper

Sekos förbundsstyrelse beslutade i november 2020 att genomföra 2021 års kongress i ett delvis digitalt format med anledning av rådande pandemi. Modellen byggde på att ombuden träffas i grupper om maximalt 20 personer på 12-14 platser runt om i landet. Målet var att undvika smittspridning och leva upp till de rekommendationer som beslutats av regering och myndigheter.

Publicerad:

När detta beslut fattades i förbundsstyrelsen var de allra flesta bedömare övertygade om att pandemiläget skulle förbättras i takt med att vaccin fanns. Verkligheten blev dock en annan.

Enligt gällande rekommendationer/föreskrifter från Folkhälsomyndigheten uppmanas bland annat att använda digitala alternativ eller att skjuta upp konferenser eller liknande arrangemang. Rekommendationerna gäller fram till och med 30 juni 2021. Det är svårt att bedöma framtiden men sannolikheten att myndigheten skulle mildra dessa är liten.

Vi har också nu under ett helt år byggt erfarenheter som gör det mer naturligt att anordna demokratiska möten digitalt, såväl när det gäller röstningsförfaranden, diskussion och debatt. Flera organisationer har också under rådande omständigheter valt andra sätt att hantera sina demokratiska arrangemang.

Enligt §18 i stadgarna ska Seko genomföra kongress senast den 30 juni vart fjärde år. För Sekos del innebär det att kongressen behöver genomföras innan juni månads utgång. Kongressen äger dock rätt att besluta ajournera delar av kongressen till annat tillfälle.

Förbundsstyrelsen har med anledning av detta beslutat följande:

 • att kongressen genomförs i två etapper varav den första delen är helt digital den 9 juni 2021
 • att den andra delen genomförs under hösten, den 12-13 oktober, i en så kallad hubblösning om pandemiläge och rekommendationer medger detta. I annan händelse genomförs även del 2 i en helt digital lösning.
 • att de dagordningspunkter som genomförs den 9 juni bland annat är följande:

  - Val av förbundsstyrelse, verkställande utskott samt revisorer.
  - Verksamhetsberättelse/Årsredovisning samt beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
  - Avgiftsutredningen
  - Verksamhetsplan 2021-2025
  - Fastställande av förbunds- och regionklubbsavgift
  - Placerings- och uppdragsreglementet
  - Utdelning av Ove Allanssons pris

Övrigt upplägg
Dagordningen för kongressen är densamma och alla punkter behandlas. Några punkter föreslås dock bordläggas till del 2 av kongressen, exempelvis motionshantering och val av representantskapsledamöter.

Del 1 av kongressen genomförs den 9 juni klockan 10.00-18.00 

Särskilt information kommuniceras direkt till kongressens ombud när det gäller mer detaljerad information kring genomförandet med mera.

Uppdaterad: