Vi minns Curt Persson

Det är med sorg och saknad vi nåtts av beskedet att vår kamrat och tidigare förbundsordförande Curt Persson avled den 23 november. Våra tankar går till Curts familj.

Publicerad:

Curt Persson hade sin bakgrund i Postverket, där han tidigt visade stort intresse och engagemang både för den fackliga verksamheten och politiken. Under hela sin yrkestid behöll han en särskild plats i hjärtat för fackliga studier. Han hade ett starkt internationellt engagemang och var i många år en mycket uppskattad ordförande i den dåvarande Post- och Teleinternationalen.

På hemmaplan hade han tidigt blivit uppmärksammad inom Svenska Postförbundet och kom snabbt att få viktiga roller inom det egna förbundet och inom Statstjänarkartellen, som tog steget fullt ut och bildade Statsanställdas Förbund, SF 1970. Där blev han så småningom vald till förhandlingschef och från och med 1984 och fram till 1995, förbundsordförande.

Som förbundsordförande var Curt en ledande kraft i att omvandla förbundet från dåtidens relativt trygga statliga sfär till det Seko vi känner idag, med våra nio branscher. Det förbund Curt tog över var medlemsmässigt starkare än någonsin och den absoluta merparten av medlemmarna befann sig inom det statliga avtalsområdet. Samtidigt hade den stora strukturomvandlingen påbörjats och Curt insåg tidigt betydelsen av att möta framtidens utmaningar med ett förbund anpassat för att möta fler än en arbetsgivare inom samma verksamheter.

Det var en turbulent period där inte sällan olika medlemsgrupper inom förbundet kunde inta helt olika positioner i sin syn på framtiden, mycket beroende på hur långt utvecklingen inom deras branscher hade nått. Det var också en period präglad av politiska slitningar, där SFs medlemmar många gånger kände sig svikna av politiken.

Curt mötte stormarna med lugn, väl underbyggda och sakliga argument, idoga politiska uppvaktningar i departement och riksdag och kunde till slut lämna över ordförandeklubban till sin efterträdare Gunnar Erlandsson i det förbund som bara ett drygt halvår senare, efter sammanslagningen med Svenska Sjöfolksförbundet, blev dagens Seko 1996.

Curt var aktiv långt efter sin pensionering 1995, bland annat som ordförande i PRO.

Vi minns Curt som en stridbar och orädd ordförande, alltid med medlemmarnas och förbundets bästa som ledstjärna.

Uppdaterad: