Hot, våld och sexuella trakasserier vardag för anställda på tågen

Seko, Service- och Kommunikationsfacket, presenterar idag en alarmerande rapport om arbetsmiljön för anställda inom järnvägstrafiken.

Publicerad:

Hot, våld och sexuella trakasserier är vardag bland den personal som ska visera biljetter och ge bra service till resenärerna ombord. Sekos förbundsordförande menar att det är en ohållbar situation.

– Det måste bli ett stopp på alla hot och allt våld på tågen. Förutom att detta drabbar våra medlemmar hårt så skapar det en otrygghet för alla resenärer som till slut kommer välja andra sätt att resa på, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson.

Under hösten har Seko genomfört en undersökning bland de som arbetar inom den spårbundna trafiken i Sverige. Drygt 3 000 Seko-medlemmar har svarat. De vittnar om en oroande utveckling för de ombordanställda. Varannan ombordanställd svarar att det dagligen, nästan dagligen eller någon gång i veckan förekommer hot på arbetsplatsen.

Det finns ett tydligt samband mellan ensamarbete ombord på tågen och utsattheten för hot, våld och sexuella trakasserier. Som ensam ombord på tåget finns inget skydd och ingen som kan stötta dig om det händer något. När vi frågar våra medlemmar svarar 72 procent av de ombordanställda att det dagligen eller nästan dagligen förekommer ensamarbete på arbetsplatsen.

– Enligt arbetsmiljölagen ska ensamarbete inte förekomma om det finns påtaglig risk för att arbetstagaren kan utsättas för hot eller hot om våld. Ändå förekommer det fortsatt ensamarbete ombord. Detta är oacceptabelt. Det måste bli ett stopp för ensamarbetet ombord på tågen, säger Valle Karlsson.

Var fjärde ombordanställd svarar att de dagligen, nästan dagligen eller någon gång varje vecka upplever att anställda utsatts för sexuella trakasserier. På frågan "Förekommer det våld på din arbetsplats" svarar nästan en av fem av de ombordanställda att det förekommer dagligen, nästan dagligen eller någon gång i veckan. Upptill detta svarar hela 24 procent att det förekommer våld någon gång varje månad. Fler upplever idag att hot och våld är ett allvarligare problem än tidigare. Faktum är att tågpersonalen är en av de mest utsatta grupperna i samhället i detta hänseende.

– Vi har under lång tid drivit frågan om en ökad säkerhet för såväl personalen som för resenärerna på tågen. Tyvärr kan vi konstatera att väldigt lite händer och att situationen blivit än allvarligare de senaste åren. Detta är en utveckling som måste vändas. Det kan ju inte vara så att det måste inträffa dödsfall innan politiker och myndigheter agerar, säger Valle Karlsson.

För att skapa en bättre och tryggare tågtrafik kräver Seko bland annat:

  • Ett stopp för ensamarbetet på tågen.
  • Bättre offentlig upphandling. Det är dags att frångå upphandling till lägsta pris och ställa krav på bemanning ombord.
  • Utred möjligheten att utfärda tillträdesförbud mot resenärer som återkommande utgör ett hot mot säkerheten.
  • Med hälsan som insats (4,13 MB)

    En rapport om arbetsmiljön för anställda inom järnvägstrafiken. Hot, våld och sexuella trakasserier är vardag bland den personal som ska visera biljetter och ge bra service till resenärerna ombord.

Uppdaterad: