Val av skyddsombud

Skyddsombudsuppdraget är ett förtroendeuppdrag. Valet av skyddsombud ska vara demokratiskt genomfört. En facklig organisation som utser ett skyddsombud måste följa de regler för val som finns i organisationen samt vad som står i arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljölagen.

Är det inte ordning och reda kan skyddsombudet förlora sitt rättsliga skydd. När arbetsgivaren underrättats om valet av skyddsombud, får personen i fråga status som skyddsombud i lagens mening och kan börja utöva sina rättigheter och befogenheter enligt arbetsmiljölagen (6 kapitlet 14 §). När skyddsombud utsetts av lokal facklig arbetstagarorganisation som är bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren får skyddsombudet även status av facklig förtroendeman i förtroendemannalagens mening (6 kapitlet 16 §).

På arbetsplatser med fler än fem anställda ska det utses ett skyddsombud, vanligast är att kollegorna föreslår en kamrat som visat intresse för arbetsmiljön. Det är bra om man försäkrar sig om att alla är överens om vem man vill ska företräda en som skyddsombud. Enklast är att det görs vid ett medlemsmöte anordnat av facket eller under punkten arbetsmiljö på ett personalmöte eller motsvarande.

Efter mötet som föreslår skyddsombud ska skyddsombudet formellt utses av den fackliga organisationen, som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Det behövs ett protokoll där det framgår att personen är utsedd av den fackliga organisationen att verka som skyddsombud.

Finns det en fackklubb på företaget är det normalt klubben som gör det, annars Sekos region.

Så snart skyddsombudet har valts ska arbetsgivaren få meddelande om:

  • Skyddsombudets namn, adress
  • Skyddsområde (ett skyddsområde kan till exempel vara geografiskt eller indelat per yrkesgrupp och omfatta dess kollektivavtalsområde på arbetsplatsen, ett skyddsområde är det avgränsade område där uppdraget att vara skyddsombud ska utföras)
  • För vilken tid skyddsombudet har uppdraget. Normalt väljs skyddsombudet på tre år (andra mandatperioder kan förekomma).

Anmälan och underrättelsen till arbetsgivaren görs på blanketten anmälan av skyddsombud, blanketten finns att ladda ner under rubriken Blanketter. 

Anledningen till att facket utser skyddsombudet är att valet ska gå rätt till så att ombudet representerar löntagarna. Den fackliga organisationen skyddar ombudet mot trakasserier så att denne tryggt ska kunna påpeka brister i arbetsmiljön.

Under rubriken Länksamling finns länkar till sidor där du kan läsa om   flera fackliga organisationer finns på  på arbetsplatsen och om vad ett skyddsområde är.

 

Blanketter

Här nedan finns den ifyllningsbara blanketten för Anmälan av skyddsombud.

Länksamling

Här nedan hittar du länkar till arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen samt övrigt om arbetsmiljölagstiftningen som du kan läsa vidare om.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: