Skyddsområde

Otydlighet kan också uppstå om vad som är skyddsområdet, det som definierar var skyddsombudet får verka.

Ett arbetsställe kan delas in i skyddsområden, det kan vara geografiskt eller indelat per yrkesgrupp och omfatta dess kollektivavtalsområde på arbetsplatsen.

Idag har många företag flera arbetsställen. Därför måste de fackliga organisationerna noga ange skyddsområdet och förankra det hos arbetsgivaren. Enligt 6 § Arbetsmiljöförordningen (AMF) ska skyddsombud äga god förtrogenhet med arbetsförhållandena på arbetsplatsen och vid indelning i skyddsområden ska hänsyn tas till arbetsställets storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena i övrigt.

Ett arbetsställe kan delas in i olika skyddsområden. Råder tveksamhet vid indelningen i skyddsområden bör samråd med ske med arbetsgivare och Arbetsmiljöverket. Facken måste se till att komma överens med arbetsgivaren om vad som är skyddsområdet. Inom transport, service eller byggbranschen kan arbetsstället vara definierat som en viss arbetsgivares verksamhet inom ett visst avgränsat geografiskt område eller vara begränsat på annat sätt. Vid tveksamheter kontakta region/förbund. Skyddsområdet specificeras på anmälan av skyddsombud som skickas till arbetsgivaren efter förrättat val.

Skyddsombudet företräder alla på arbetsplatsen
Skyddsombudet företräder alla inom sitt skyddsområde, även oorganiserade, tillfälligt anställda och inhyrd personal. Även om skyddsombud företräder oorganiserade anställd så kan oorganiserade arbetstagare endast utses till skyddsombud av den fackliga organisationen om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen.

Anmälan av skyddsombud, originalhandlingen ska delges arbetsgivaren. Se till att skyddsombudet blir registrerad i medlemsregistret. Även protokollet från det demokratiska valet ska registreras i medlemsregistret.

(Om ett lokalt skyddsombud ska verka för inhyrda bör dock berörda fackförbund ha en överenskommelse om detta. Beställaren och bemanningsföretaget rekommenderas också att komma överens om att det lokala skyddsombudet ges tid att stötta bemanningsföretagets arbetstagare, exempelvis vid utredning av olycksfall. Underleverantörer bör ha egna skyddsombud, likaså bemanningsföretag.) ev. tas bort.

På arbetsplatser som saknar skyddskommitté kan Sekos Regionala skyddsombud var den som initialt hjälper till att få igång det lokala arbetsmiljöarbetet.

Länksamling

Här nedan hittar du länkar till arbetsmiljöförordningen och Sekos regionala skyddsombud som vi hänvisar till i texten.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: