Kongressbeslut 2017

Kongressen 2017 beslutade om att fastställa en verksamhetsplan för hela kongressperioden.

Inför varje verksamhetsår beslutar sedan förbundsstyrelsen om årliga planer/prioriterade områden med den kongressbeslutade verksamhetsplanen som ledstjärna.

Förbundsstyrelsen har bestämt att det prioriterade området för 2019 när det gäller arbetsmiljön är trygghet på arbetsplatsen.

Frågor om arbetsmiljö och trygghet blir allt viktigare för Sekos medlemmar. Ett övergripande budskap är att "man inte ska vara rädd på jobbet". För flera av förbundets medlemsgrupper är tyvärr rädslan på jobbet numera en faktor. Vi ser i undersökningar hur våra medlemmar i Kriminalvården vittnar om ett hårdare klimat, där hot och våld blivit vardag. Berättelser om hur man fortfarande tvingas arbeta ensam med klienter när resurserna inte räcker till.

Liknande mönster kan vi se för medlemmarna inom Statens instituions styrelse, SiS. Även inom denna verksamhet har klimatet hårdnat. Verksamheten är komplex då många intagna har psykiska diagnoser och ofta är väldigt unga. Ett genomgående tema i de berättelser vi får av medlemmarna är att hot och våld ökar, och att resurserna inte räcker till för att bedriva en verksamhet värd namnet.

Hårdare hastighetsbegränsningar vid vägarbeten
Inom väg- och banområdet har förbundet under lång tid drivit frågan om hårdare hastighetsbegränsningar vid vägarbeten. Tyvärr ser vi fortfarande att många trafikanter inte tar hänsyn till detta. Detta är inte acceptabelt och förbundet bör därför fortsätta att driva denna viktiga arbetsmiljöfråga. Ett krav som vi lanserat är dubbla böter vid fortkörning vid vägarbeten. Fler och fler politiker driver nu frågan och förbundet behöver fortsätta att bilda opinion i frågor som rör säkerhet och arbetsmiljö för vägarbetare.

Ytterligare en bransch där hotbilden ökat är postbranschen. Fler och fler brevbärare signalerar att hot blivit vanligare. Det kan handla om allt ifrån direkta personhot till stöld av cyklar/post. Även inom spårtrafiken befinner sig många av våra medlemmar i en utsatt situation på olika sätt. Det kan handla om allt ifrån biljettkontrollanter, tågvärdar eller förare. Vi ser också generellt att olika former av trakasserier förekommer på arbetsplatserna. Det kan handla om alltifrån sexuell läggning, etnicitet, utseende och sexuella trakasserier.

Stora medlemsgrupper inom Seko berörs alltså av en alarmerande arbetsmiljö där risk för allvarliga incidenter är en central del. Ingen ska behöva vara rädd på jobbet.

Mål

  • Stoppa riskfyllt ensamarbete i förbundets branscher
  • Opinionsbilda i arbetsmiljöfrågor
  • Genomföra värderingskonferenser Nolltolerans mot sexuella trakasserier
  • Nolltolerans mot hot och våld på arbetsplatserna

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: