Huvudskyddsombud

När det finns flera skyddsombud på ett arbetsställe ska en av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet samordnar skyddsombudens verksamhet och företräder dem i arbetsmiljöarbetet. Huvudskyddsombudet verkar på hela arbetsstället och ska till exempel ta upp frågor med arbetsgivaren som rör mer än ett skyddsområde.

Val av huvudskyddsombud sker antingen av den fackliga organisationen som det blivande huvudskyddsombudet tillhör eller av de lokala skyddsombuden på arbetsplatsen. Huvudskyddsombudet ska ha ett eget lokalt skyddsområdet. Huvudskyddsombudet företräder arbetstagarna både innanför sitt skyddsområde och inom de andra skyddsombudens områden i den organisation som de tillhör och företräder även de oorganiserade som hade kunnat vara med i samma organisation.

Om det finns huvudskyddsombud från flera olika fackliga organisationer på arbetsstället får de fackliga organisationerna göra upp om vilket huvudskyddsombud som har befogenhet för vilket skyddsområde.

Seko meddelar arbetsgivaren
Hur lokala skyddsombud och huvudskyddsombud fördelar sina uppgifter bestäms av den fackliga organisationen som utsett dem. Den fackliga organisationen bör dokumentera vad som är beslutat i ett protokoll eller liknande och meddela arbetsgivaren. Den skriftliga överenskommelsen mellan facken ger det gemensamma huvudskyddsombudet en bättre rättslig ställning.

Det formella valet av huvudskyddsombud ska förankras hos det förbund som hen tillhör, Seko kan aldrig utse en oorganiserad arbetstagare som huvudskyddsombud. Är det Seko som utser så kan det ske på årsmötet eller på ett medlemsmöte, väljs huvudskyddsombudet av skyddsombuden på arbetsplatsen som tillhör olika fackliga organisationer och huvudskyddsombudet är medlem i Seko ska Seko meddela arbetsgivaren vem som är vald till huvudskyddsombud, använd blanketten anmälan av skyddsombud, finns att ladda ner under rubriken Blanketter.

Blanketter

Här nedan finns den ifyllningsbara blanketten för Anmälan av skyddsombud.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: