Uppdragsredovisning

Du som har varit ute på fackligt uppdrag, till exempel en kurs, kan begära ersättning från Seko för den arbetsförtjänst som du förlorat. För att kunna få ersättning måste du lämna in en uppdragsredovisning.

För att kunna få ersättning måste du lämna in en uppdragsredovisning. Begäran om ersättning ska vara förbundet till handa senast tre månader efter att förrättning avslutats.

Digital uppdragsredovisning eller blankett

För centrala uppdrag i förbundet och regionala uppdrag i regionerna Skåne, Västra Svealand, Norra Norrland och Stockholm finns ett digitalt verktyg för uppdragsredovisning (UDR). Här rapporterar exempelvis förbundsstyrelsen, valberedning och regionernas styrelser. Den digitala uppdragsredovisningen hittar du på Mina sidor, se länk nedan.

I undantagsfall kan en blankett (PDF) för uppdragsredovisning användas. Denna kan laddas hem nedan.

Sekos uppdragsreglemente

I maj 2022 reviderade Sekos representantskap uppdragsreglementet som kongressen antog 2021. Reglementet styr vad uppdragstagare kan få ersättning för. Utgångspunkten är att ingen ska förlora eller tjäna ersättning på grund av att man har ett fackligt uppdrag och att ersättningen baseras på verklig förlorad arbetsförtjänst.

Verklig förlorad arbetsförtjänst

Verklig förlorad arbetsförtjänst innebär att man ska redovisa och få ersättning för den lön samt övriga tillägg och ersättningar som man faktiskt förlorat för den lediga dagen eller dagarna. Vanligen det belopp arbetsgivaren drar från lönen samt eventuella fasta eller rörliga tillägg som inte är av engångskaraktär.

a. Verkligt belopp
Som uppdragstagare kan du ansöka om ersättning för det verkliga beloppet du förlorat. Då bifogar du även underlag i form av intyg från arbetsgivaren eller lönebesked till ansökan.

b. Beräkning med schablon
Förlorad arbetsförtjänst kan även beräknas med förbundets schablon. Då anger uppdragstagaren sin månadslön, inklusive tillägg enligt ovan, och ett schablonbelopp räknas fram. Vid beräkning med schablon krävs inget underlag.

Fasta och rörliga tillägg
Ersättning lämnas även för fasta och rörliga tillägg som inte är av engångskaraktär och är en följd av arbetets normala beskaffenhet och förläggning, exempelvis tillägg för årsarbetstid eller regelmässigt skift, jour eller beredskap.

Semesterersättning
Vid viss ledighet eller ledighet i viss omfattning kan det påverka uppdragstagarens rätt till betald semester. Om uppdraget innebär förlorad semester ersätts detta med semesterersättning.

Fridagar
Vid uppdrag på fridag kan uppdragstagare få ersättning. Fridagsersättning avser alltid hel dag och utgår endast för uppdrag eller utbildning uppdragstagare är kallad till (FBS dec 2021).

Underlag vid ansökan om verkligt belopp
Vid begäran om ersättning för verkligt belopp underlag som styrker avdrag lämnas för respektive tillfälle. Underlag kan utgöras av intyg från arbetsgivaren eller lönebesked. Ett intyg kan gälla för ett enstaka tillfälle eller tills vidare.

Intyg från din arbetsgivare måste visa följande:

  • Hur mycket du förlorar per timme eller hur mycket du förlorar per dag.
  • Hur mycket du förlorar vid ett tillfälle.
  • Eventuella fasta lönetillägg som du förlorar per dag.
  • Om avdrag medför förlorad semester eller inte.

För att underlätta har Seko har tagit fram en mall för intyg som din arbetsgivare kan använda, se mallar nedan.

Granskning av uppdragsredovisning

Förbundet genomför granskning av utbetalad ersättning. Vid granskning ska avdrag för lön samt övriga tillägg och ersättningar kunna styrkas med arbetsgivarintyg eller lönebesked.

Vid granskning kontrolleras exempelvis att månadslönen stämmer och att avdrag har skett för den dag som uppdragstagare erhållit ersättning för. Felaktiga utbetalningar regleras genom kvittning eller återbetalning till förbundet. Vid större och/eller återkommande fel vidtas åtgärder i enlighet med förbundets stadgar.

Undantag redovisning

För ett fåtal förtroendevalda kan det vara relevant med undantag från den löpande redovisningen av förlorad arbetsförtjänst, exempelvis vid längre löpande uppdrag eller särskilda bonusprogram. Sådana undantag ska godkännas av förbundsstyrelsen. Förfrågan skickas till organisation@seko.se och behandlas av förbundsstyrelsen så snart det är möjligt.

BORTFALL AV ÅLDERSPENSION

Ersättning för bortfall av individuell ålderspension kan ersättas i enlighet med uppdragsreglementet. Ansökan om ersättning från förbundet redovisas årsvis på blanketten Inrapportering Fora och skickas via post eller digitalt till lon@seko.se senast den 15 januari nästkommande år.

 

Mer information, mallar och instruktioner

Nedan finns det mesta materialet samlat. Mer detaljerade instruktioner till exempelvis kurshandledare finns dock under sidan för förtroendevalda på Mina sidor.

 

Följande blanketter och lathundar är under framtagande och kommer att publiceras så fort de är klara

  • Mall förslag till beslut undantag uppdragsreglementet
  • Videoguide UDR förtroendevalda centrala uppdrag 
Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten