Skyddsombud

Till uppdraget som skyddsombud ska, enligt Arbetsmiljöförordningen sjätte paragrafen, en person utses som har insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor. Som skyddsombud bör du ha god kännedom om arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Ett skyddsombud omfattas av förtroendemannalagen som fackligt förtroendevald.

Uppdraget som skyddsombud innebär att samverka med arbetsgivaren i genomförandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen. Som skyddsombud behöver du ha kunskap om gällande arbetsmiljölagstiftning

Du som skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte ska du inom ditt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt samarbeta med arbetsgivaren i det organiserade arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten.

Det här är en del av dina uppgifter:

  • Delta vid planering och genomförande av skyddsronder tillsammans med arbetsgivaren
  • Delta vid upprättande av handlingsplaner enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Se till att arbetsgivaren uppfyller det systematiska arbetsmiljöarbetet och att arbetsgivaren uppfyller kravet i arbetsmiljölagen 3 kapitlet 2 a §. (Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.)
  • Delta i planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsorganisation, arbetsmetoder, arbetsprocesser samt bevaka att det inte finns anordningar och ämnen som kan orsaka sjukdom eller olyckor.

Dessutom ska du:

  • Delta vid Arbetsmiljöverkets inspektioner.
  • Underrättas av din arbetsgivare om förändringar av betydelse för arbetsmiljön.

Länksamling

Här nedan hittar du länkar till bland annat arbetsmiljölagen samt övrigt som vi hänvisar till i texten.

Här nedan hittar du även en länk till vår trycksaksbutik där du kan beställa eller ladda ner Uppdragsguiden 2019. Det är en sammanställning över uppdrag i Seko och vilka utbildningar du bör gå.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: