Din roll

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med arbetstagarna för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant i detta viktiga arbete är skyddsombudet.

Du har fått ett stort förtroende av dina arbetskamrater att företräda dem och medverka till att er arbetsgivare fullgör sina åtaganden enligt lagar och avtal.

Det är viktigt att du tar hjälp av dina arbetskamrater i ditt arbete.

Skyddsombudsuppdraget
Du som skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska arbeta för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte ska du inom ditt skyddsområde hålla uppsikt över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt bevaka att arbetsgivaren har en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.

Det här är en del av dina uppgifter:

  • Delta vid planering och genomförande av skyddsronder tillsammans med arbetsgivaren.
  • Delta vid upprättande av handlingsplaner enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Se till att arbetsgivaren uppfyller det systematiska arbetsmiljöarbetet och att arbetsgivaren uppfyller kravet i arbetsmiljölagen 3 kapitlet 2 a §. Det betyder att arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.
  • Delta i planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsorganisation, arbetsmetoder, arbetsprocesser samt bevaka att det inte finns anordningar och ämnen som kan orsaka sjukdom eller olyckor.
  • Begära arbetsmiljöförbättringar skriftligen enligt arbetsmiljölagen 6 kapitlet 6 a §, när det krävs. Läs mer under avsnittet Begära åtgärder.

Dessutom ska du

  • Delta vid Arbetsmiljöverkets inspektioner.
  • Underrättas av din arbetsgivare om förändringar av betydelse för arbetsmiljön.

Viktigt att komma ihåg är att du som skyddsombud inte har något juridiskt ansvar för om det finns brister i arbetsmiljön eller om någon skulle skadas.

Arbetsgivaren har alltid det yttersta juridiska ansvaret för verksamhetens arbetsmiljö.

Kontrollera att du är anmäld som skyddsombud och förtroendevald till arbetsgivaren. Först då har du rätt att utföra ditt arbete med stöd av arbetsmiljölagen. Är något oklart kring detta ska du snarast kontakta din lokala fackliga organisation i Seko.


Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: