Rehabilitering

Målsättningen med allt arbetsmiljöarbete är att förebygga att människor utsätts för risker för ohälsa och olycksfall i arbetslivet. Arbetsmiljöns utformning är av största betydelse.

Redan på planeringsstadiet av en verksamhet är det viktigt att beakta att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. Fler personer kan också komma ifråga för ett visst arbete, om arbetsgivaren redan på ett tidigt stadium beaktar arbetsmiljöaspekterna.

Även om många åtgärder genomförs för att förbättra arbetsmiljön är antalet skador i arbetet i landet stort. Alltfler kvinnor blir långvarigt sjukskrivna. Det är angeläget att utslagningen från arbetslivet motverkas med förebyggande insatser samt att aktiva åtgärder vidtas för att göra det möjligt för personer med nedsatt arbetsförmåga att komma in i och stanna kvar i arbetslivet.

Arbetsanpassning och rehabilitering
Verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering bör organiseras så att problem hos arbetstagarna skapade av arbetet upptäcks så tidigt som möjligt. Målet bör vara att hitta ett gemensamt system för skadeförebyggande åtgärder genom anpassning av arbetet och efterhjälpande åtgärder i form av arbetsanpassning och rehabilitering.

Genomgångar av arbetsmiljön kan visa på arbetsanpassnings- och rehabiliteringsbehov hos enskilda individer. Omvänt kan individinriktad anpassning ge anledning till åtgärder för en allmän förbättring av arbetsmiljön. Om brister i arbetsmiljön undanröjs bör också antalet anställda som behöver arbetsanpassning och rehabilitering minska. Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågorna bör ingå som viktiga delar i arbetsgivarens planering, ledning och uppföljning av verksamheten utifrån arbetsmiljöns aspekter.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Vid den helhetsbedömning av arbetsmiljön som arbetsgivaren är skyldig att göra enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågorna ingå på ett naturligt sätt.
Allmänna arbetsmiljöförbättrande åtgärder har ofta betydelse även för den som behöver särskild anpassning av arbetsmiljön. Omständigheterna i det enskilda fallet avgör hur verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering utformas. I små företag blir den av naturliga skäl av mindre omfattning och mindre formaliserad än inom stora verksamheter.

I det förebyggande arbete med rehabilitering och arbetsanpassning ska skyddsombud/huvudskyddsombud och facklig representant delta. Om det är en specifik individ som behöver stöd och hjälp så är det individen som bestämmer vem som ska företräda hen.

Skyddsombud/huvudskyddsombud omfattas av tystnadsplikt enligt 7 kap. 13 §. 
Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida samt i AFS 1994:1 om arbetsanpassning och rehabilitering. Se länkar nedan.Länksamling

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: