Regionalt skyddsombud

Att vara regionalt skyddsombud, RSO, är att inneha ett fackligt uppdrag. Uppdraget styrs av 6 kapitlet i arbetsmiljölagen och Sekos arbetsordning. Regionala skyddsombud har samma befogenheter som lokala skyddsombud när det gäller arbetsmiljöarbetet.

I Seko finns en särskild ordning för den regionala skyddsombudsverksamheten, regionala skyddsombud utses i samråd med arbetsmiljöombudsman på förbundskontoret och det finns en särskild arbetsinstruktion för RSO.

Ett regionalt skyddsombud inom Seko är ett skyddsombud som är anställd av Seko och placerad på regionen och utsedd av den fackliga arbetstagarorganisationen att verka på flera arbetsställen inom ett visst område, ofta geografiskt avgränsat.

Verkar på små arbetsställen
Det regionala skyddsombudets uppgift är att aktivera det lokala skyddsarbetet, ofta sker det på små arbetsställen med färre än 50 anställda och där det saknas en skyddskommitté, på arbetsstället måste det finnas minst en medlem i Seko.

Finns det en skyddskommitté kan det regionala skyddsombudet endast delta i arbetsmiljöarbetet efter inbjudan av arbetsgivare och skyddsombud.

Förutom att bedriva regelrätt skyddsombudsarbete omfattar uppdraget att det regionala skyddsombudet ska fungera som stöd för lokala skyddsombud inom sitt kollektivavtalsområde. Tanken är att RSO genom den fackliga organisationen ska ges möjligheteter att erbjuda de anställda vid de mindre arbetsställena den hjälp och det stöd de behöver för att bevaka och förbättra arbetsmiljön.

Rätt att besöka arbetsställen
Regionalt skyddsombud har rätt att besöka de arbetsställen som regionen har utsett dem till. Här gäller samma regler som för andra skyddsombud. Arbetsgivaren måste vara skriftligt underrättad om vem som är utsedd till regionalt skyddsombud, i underrättelsen ska det framgå namn, adress och skyddsområde. Blanketten finns på respektive region.

Det regionala skyddsombudet utses ofta för ett avgränsat område som kan identifieras genom branschtillhörighet eller ett avtalsområde och det kan vara avgränsat geografiskt. Undantag kan finnas för arbetsgivare med verksamhet spridd över landet.

Det regionala skyddsombudets uppgift är att verka för att i första hand mindre
arbetsplatser har ett fungerande arbetsmiljöarbete.

Det regionala skyddsombudet har samma möjligheter som skyddsombud att till exempel stoppa arbeten, om omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv och hälsa föreligger. Det regionala skyddsombudet kan komma in på arbetsplatser där Seko har medlemmar men där det inte finns någon skyddskommitté. De kan även komma in om det redan finns ett skyddsombud på arbetsplatsen. På mindre företag kan det regionala skyddsombudet vara ett bra stöd för de lokala skyddsombuden i arbetsmiljöarbetet.

 

Länksamling

Här nedan hittar du länkar till arbetsmiljölagstiftningen och övrigt som du kan du läsa vidare om och som vi hänvisar till i texten.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: