Kongressbeslut

Kongressen 2021 beslutade om att fastställa en verksamhetsplan för hela kongressperioden.

Inför varje verksamhetsår beslutar sedan förbundsstyrelsen om årliga planer/prioriterade områden med den kongressbeslutade verksamhetsplanen som ledstjärna.

Förbundsstyrelsen har bestämt att det prioriterade området för kongressperioden när det gäller arbetsmiljön är trygghet i arbetslivet.

Frågor om arbetsmiljö och trygghet blir allt viktigare för Sekos medlemmar. Ett övergripande budskap är att ”man inte ska vara rädd på jobbet”. Inom vissa av förbundets områden handlar till och med budskapet om att ”ingen ska dö på jobbet”. För flera av förbundets medlemsgrupper är tyvärr rädslan på jobbet numera en faktor. Seko ska på olika sätt fortsätta att ta fajten för medlemmarna i dessa frågor.

Trygghet handlar inte bara om arbetsmiljö. De senaste årens diskussioner om förändringar i LAS är ett annat perspektiv med tydlig trygghetsprofil. I grunden handlar det om vilken anställningstrygghet våra medlemmar ska ha.

Vi ska fortsätta ta kampen för våra medlemmars trygghet på olika sätt, såväl när det gäller politisk påverkan, opinionsbildning och i avtalsrörelser. Men det handlar inte bara trygghet i anställning. Det handlar också om trygghetsfrågorna om man blir sjuk, arbetslös eller när man går i pension. Försämringarna när det gäller socialförsäkringarna och pensionen är påtagliga och slår extra hårt mot kvinnor och medlemmarna inom LO-kollektivet.

Stora medlemsgrupper inom Seko berörs alltså av en alarmerande arbetsmiljö där risk för allvarliga incidenter är en central del. Ingen ska behöva vara rädd på jobbet.

Sekos grundläggande värderingar
Seko är en idéburen och demokratisk organisation. Sekos grundläggande värderingar bygger på uppfattningen om alla människors lika värde och rätt och på individens frihet genom kollektivets styrka. Det innebär att vi alla har ett ansvar att arbeta förebyggande mot fördomar och diskriminering. Sekos företrädare på alla nivåer måste visa i handling, och inte bara ord, att vi står upp för detta. Det förebyggande arbetet handlar om att skapa det öppna Seko, där alla känner sig respekterade, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Prioriterade områden och mål 2023

  • Stoppa riskfyllt ensamarbete i förbundets branscher
  • Opinionsbilda i arbetsmiljöfrågor
  • Verka för att det finns arbetsmiljöavtal i samtliga avtal
  • Nolltolerans mot hot och våld på arbetsplatserna
Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: