Skyddskommitté

Enligt arbetsmiljölagen 6 kapitlet 8 § ska det finnas en skyddskommitté, eller arbetsmiljökommitté som det också kan kallas, på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare. En skyddskommitté ska även tillsättas på arbetsplatser med färre anställda än 50 om de anställda begär det.

En skyddskommitté bör bestå av personer från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan på en arbetsplats. Minst ett skyddsombud ska ingå. Representanter för arbetstagarna utses av den fackliga organisationen. Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal utses representanten av arbetstagarna.
Om du som HSO är skyddsombudens representant i skyddskommittén är det viktigt att du inhämtar och återför information till skyddsombuden. Om en av frågorna på dagordningen rör ett skyddsområde som ett av skyddsombuden vakar över är det bra om skyddsombudet deltar i skyddskommittén.

Ordförande och sekreterare i skyddskommitté utses av arbetsgivaren. Minst en av dessa ska helst ha en företagsledande ställning med befogenhet att fatta ekonomiska beslut. Kommitténs sammansättning regleras i arbetsmiljöförordningen 8 §.

Deltar i förändringar på arbetsplatsn
Kommittén bör träffas minst var tredje månad, men gärna en gång i månaden för att komma överens om de stora dragen i arbetsmiljöarbetet – sådant som rör hela arbetsgivarens verksamhet. Det handlar alltså om övergripande och principiella frågor. Att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens i en gemensam grupp påverkar förstås arbetsmiljön positivt eftersom alla på arbetsplatsen får en gemensam grund och arbetar mot samma mål.

Exempel på frågor som skyddskommittén kan ta upp är företagshälsovård, användning av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning och rehabilitering. Gruppen ska också vara med och diskutera eventuella förändringar av lokaler, arbetsmetoder och organisation.

Om skyddskommittén inte är enig i en fråga kan inget majoritetsbeslut tas. Varje ledamot har däremot rätt att skicka frågan vidare till Arbetsmiljöverket så att de kan uttala sig.

Skyddskommittén har en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbete. Kommittén planerar, övervakar och följer upp skyddsarbetet på en övergripande nivå. Utan planering och samordning av roller och uppgifter, blir arbetsmiljöarbete ineffektivt.

Ledamöter i en skyddskommitté omfattas av tystnadsplikt enligt arbetsmiljölagen 7 kapitlet 13 §.

Vart vänder jag mig?
Om du jobbar på en arbetsplats som saknar skyddskommitté kan du vända dig till skyddsombudet eller den lokala fackliga organisationen på arbetsplatsen. På mindre arbetsplatser kan Seko utse ett regionalt skyddsombud. Du kan också tala med din chef om fördelarna med att samarbeta kring arbetsmiljöfrågor, och hänvisa till arbetsmiljölagen.

Länksamling

Här nedan finns länkar till arbetsmiljölagstiftningen  samt arbetsmiljöförordningen som du kan du läsa vidare om och som vi hänvisar till i texten.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: