Seko sitter i förhandlingar 21-22/6 med arbetsgivaren gällande lönerevisionen

Några saker som är bra att känna till

I löneavtalet står det bland annat att hänsyn skall tas till följande:

  • Lönesättningen skall vara individuell och differentierad
  • Uppnådda resultat i relation till satta mål
  • Individuell kompetens och duglighet
  • Verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art och innehåll
  • Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen satts och vad medarbetaren kan göra för att påverka löneutvecklingen
  • Samma löneprinciper skall gälla för kvinnor och män, liksom för yngre och äldre medarbetare
  • Föräldralediga omfattas av lönerevisionen

Gällande åtgärdsplaner så står det följande:
Om en medarbetare efter lönerevisionen inte erhållit en löneökning som uppgår till 307: - ska särskilda överläggningar hållas mellan Seko och Telia om orsakerna härtill. Skulle vid dessa överläggningar framkomma att löneökningens storlek är beroende av medarbetarens kompetens, personliga egenskaper, eller annan omständighet kopplad till medarbetarens person, ska Seko och Telia enas om vilka åtgärder som bör vidtas i syfte att åstadkomma en positiv utveckling. Dessa åtgärder ska följas upp vid en tidpunkt som Seko och Telia är överens om.

Vår förhoppning är att förhandlingen med Telia sker i god anda och konstruktivitet.

Så att den nya lönen kan betalas ut med juli lönen samt att den retroaktiva delen (gällande 1/4-30/6) betalas ut på augusti lönen.

Med önskan om en trevlig helg!

För Seko Klubb Telia

Peter Wiklund

Uppdaterad: