Välkommen till Seko Polisen

Sverige har ett nationellt polisväsende som lyder under inrikesdepartementet. Polismyndigheten är en enrådsmyndighet och Rikspolischefen utses av regeringen.

Polismyndigheten organiseras i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. De sju polisregionerna har helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar bland annat utredningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service. Varje regionen leds av en regionpolischef. Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Den verksamhet som tidigare utförts vid Statens kriminaltekniska laboratorium övergår till den nya avdelningen NFC inom Polismyndigheten. Totalt består Polismyndigheten av drygt 28 500 medarbetare.

Inom polisen finns det idag fyra olika fackförbund, men det är bara Seko Polisen som är facket för alla anställda inom Polisen. Hos oss får samtliga yrkesgrupper samma stöd, värde och bemötande.

Seko Polisen är en nationell klubb som leds av en styrelse på 12 personer, fördelat över landet. Klubbens uppgift är att bevaka och teckna avtal, bevaka medlemmarnas intressen i olika frågor, som t ex verksamhets- och arbetsmiljöfrågor gentemot Rikspolisstyrelsen(RPS). För tillfället finns det 5 sektioner inom Seko Polisen; i region Bergslagen, region Stockholm, region Syd och region Väst. Regionerna Mitt, Nord och Öst ingår i den allmänna sektionen. Sektionerna deltar i det regionala och lokala verksamhetsarbetet.

Nationell Klubb
Den Nationella klubben Seko Polisen har en klubbstyrelse som är föreningens verkställande organ och agerar på mandat från representantskapet i enlighet med aktivitetsplan, budget och stadgar.

Styrelsens huvuduppgift är att samordna och stödja det fackliga arbetet på alla nivåer, företräda medlemmarna i förhandlingar, representera medlemmarna i samverkansorgan samt koordinera arbetsmiljöarbetet på polisen. Vidare skall styrelsen svara för det fackligpolitiska arbetet, regelbundet informera medlemmarna samt sörja för de förtroendevaldas kompetensnivå.

Det är styrelsens uppgift att säkerställa återväxten av förtroendevalda genom att etablera tydliga, öppna kompetenskedjor och nätverk som sprider och behåller kompetensen inom klubben. Målet är att göra kompetens, kunskap och erfarenhet personoberoende. För att lyckas med detta är det viktigt att kompetens flyter fritt mellan styrelsen och klubbsektionerna.

Styrelsen utser representanter till samverkansorgan, kommittéer och utskott i den mån det behövs. Dessa representanter svarar i sitt uppdrag till styrelsen och rapporterar skyndsamt efter möten och sammanträden med mera.

Representantskapet består av minst en representant ifrån sektion där Seko Polisen har någon förtroendevald. Ledamöterna företräder sin respektive valkrets. Varje sektion utgör en valkrets och svarar för val av ordinarie ledamöter samt ersättare till dessa. Varje valkrets skall välja lika många ersättare som den har ordinarie mandat. Ersättare väljs på klubbsektionens ordinarie årsmöte.

Ordförande och förhandlingsansvarig
Karna Tillheden, 073-249 04 22
karna.tillheden@polisen.se

Vice ordförande
Anders Sandqvist, 070-365 96 07
anders-x.sandqvist@polisen.se

Arbetar du inom Polisen så finns mer information att läsa i vårt nationella arbetsrum.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Branschansvarig Civl
Kategorier: